Erasmus+ Jean Monnet: Wsparcie na rzecz stowarzyszeń specjalizujących się w nauczaniu o UE i integracji europejskiej


Unijne granty dla stowarzyszeń, których jednoznacznie określonym celem jest wnoszenie wkładu w badania dotyczące procesu integracji europejskiej.

Cel

Program Jean Monnet działa w ramach programu Erasmus+, wspierającego edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Granty na wsparcie Jean Monnet na rzecz stowarzyszeń specjalizujących się w nauczaniu o Unii Europejskiej i integracji europejskiej są przyznawane w ramach akcji Wsparcie dla stowarzyszeń z obszaru szkolnictwa wyższego.

Dofinansowane działania
Stowarzyszenia mogą realizować szeroki zakres działań, na przykład:
– organizowanie i prowadzenie działalności statutowej stowarzyszeń zajmujących się studiami z zakresu Unii Europejskiej i problematyką Unii Europejskiej (np. publikowanie biuletynu, stworzenie specjalnej strony internetowej, organizowanie corocznego posiedzenia rady, organizowanie specjalnych wydarzeń o charakterze promocyjnym mających na celu większe wyeksponowanie tematyki związanej z Unią Europejską itp.);
– prowadzenie badań w dziedzinie wybranych zagadnień europejskich w celu wsparcia merytorycznego decydentów lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego szczebla oraz rozpowszechnianie wyników tych badań wśród zainteresowanych instytucji, włączając w to instytucje europejskie, oraz wśród szerszego grona odbiorców, wzmacniając tym samym aktywność obywatelską.

O dofinansowanie może ubiegać się: każde stowarzyszenie naukowców i badaczy specjalizujących się w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej. Jednoznacznie określonym celem takiego stowarzyszenia musi być wnoszenie wkładu w studia w zakresie procesu integracji europejskiej na poziomie krajowym lub transnarodowym. Stowarzyszenie musi mieć charakter interdyscyplinarny.

Czas trwania projektu: 3 lata.

Budżet
Kwota maksymalnego dofinansowania wynosi 50 000 euro (do 80% całkowitego wsparcia).

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– kraje partnerskie (inne kraje świata).

Gdzie składać wnioski
Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków
22 lutego 2018 roku, do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

#aktywność #kultura #demokracja #badania #studenci