Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 - Projekty mobilności uczniów i absolwentów szkół


Dofinansowanie wyjazdów uczniów i absolwentów placówek kształcenia zawodowego na odbycie praktyki w innej placówce lub zagranicznym przedsiębiorstwie

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna. Integralną częścią programu jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im przez organizację wysyłającą (ich macierzystą szkołę/placówkę kształcenia) zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Program stażu/praktyki zagranicznej dla uczestnika mobilności musi być spójny z programem kształcenia w danym zawodzie i musi być określony przez organizację wysyłającą oraz organizację przyjmującą już na etapie składania wniosku.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Wyjazdy uczniów i absolwentów szkół służą podniesieniu jakości i zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania wspierane w ramach programu
Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo. Jeżeli pobyt za granicą odbywa się w innej placówce kształcenia zawodowego, integralną część pobytu musi być  praktyka w zagranicznym przedsiębiorstwie, organizowana przez tą placówkę).

Staże i praktyki zagraniczne przeznaczone są dla:

  • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
  • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
  • absolwentów – tzw. „recent graduates” (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika).

Wyjazdy uczniów odbywają się w ramach współpracy organizacji wysyłającej i przyjmującej z dwóch krajów, posiadającej akredytację (VET Mobility Charter).

Rekrutacja uczniów
Uczestników rekrutuje organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum z kraju uczestniczącego w programie. Na konsorcjum składają się minimum 3 organizacje kształcenia zawodowego.

Miejsce odbywania praktyk
• publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa;
• instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym;
• izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła;
• instytuty badawcze;
• placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne;
• organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje;
• instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Długość pobytu
• od 2 tygodni do mniej niż 3 miesięcy (krótkoterminowe staże)
• od 3 do 12 miesięcy (długoterminowe staże ErasmusPro)

Czas trwania projektu: rok lub dwa lata.

Dofinansowanie
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju i liczby uczestników);
– wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu);
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koszty dodatkowe związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów).
– w przypadku projektów ErasmusPro możliwe jest zrealizowanie wizyty przygotowawczej.

Wsparcie językowe
Uczestnicy w czasie pobytu za granicą (praktyki trwające od 1 do 12 miesięcy) mogą wziąć udział w kursie językowym online.

Państwa uczestniczące w programie
• 27 krajów członkowskich UE
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
• kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Turcja, Serbia, Wielka Brytania.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Uwaga: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#praktyki #szkoła #nauczyciele #młodzież