Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 - Projekty mobilności uczniów i absolwentów szkół


Dofinansowanie wyjazdów uczniów i absolwentów placówek kształcenia zawodowego na odbycie praktyki w innej placówce lub zagranicznym przedsiębiorstwie

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Wyjazdy uczniów i absolwentów szkół służą podniesieniu jakości i zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania:

 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna – praktyki i staże (10-89 dni)
 • Długoterminowa mobilność edukacyjna – praktyki i staże – ErasmusPro (90-365 dni)
 • Udział w międzynarodowych konkursach umiejętności zawodowych (1-10 dni)

Praktyki i staże mogą być realizowane za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo. Jeżeli pobyt za granicą odbywa się w innej placówce kształcenia zawodowego, integralną część pobytu musi być  praktyka w zagranicznym przedsiębiorstwie, organizowana przez tą placówkę

Czas trwania projektu: od 6 do 18 miesięcy.

Uczestnicy

 • uczniowie szkół zawodowych i technicznych,
 • osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy,
 • absolwenci, których mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika.

Rekrutacja uczniów

Uczestników rekrutuje organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum z kraju uczestniczącego w programie. Na konsorcjum składają się minimum 3 organizacje kształcenia zawodowego.

Kto może złożyć wniosek:

 • szkoły zapewniające podstawowe lub ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe,
 • lokalne i regionalne organy publiczne nadzorujące kształcenie i szkolenie zawodowe,
 • przedsiębiorstwa i inne organizacje publiczne lub prywatne zajmujące się osobami uczącymi się i uczniami zawodu w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Możliwe miejsce odbywania praktyk/stażu:

 • publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
 • izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
 • instytuty badawcze,
 • placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
 • organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje,
 • instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Dofinansowanie

 • koszty podróży- kwota dofinansowania zależy od dystansu. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju i liczby uczestników),
 • wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu),
 • wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koszty dodatkowe związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów),
 • koszty wsparcia językowego,
 • w przypadku projektów ErasmusPro możliwe jest zrealizowanie wizyty przygotowawczej.


Uwaga: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#praktyki #szkoła #nauczyciele #młodzież

stopka strony