Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk


Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk.

Granty obejmują działania realizowane w ramach programu Erasmus+, sektora Młodzieży, Akcji 2 – Partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.

Cele i priorytety
W Partnerstwach strategicznych wyróżnia się priorytety sektorowe oraz ogólne priorytety horyzontalne programu Erasmus+. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego lub co najmniej jednego priorytetu sektorowego. Wybór priorytetu należy uzsadanić we wniosku o dofinansowanie. Narodowa Agencja programu Erasmus+ może również określać priorytety istotne na tle uwarunkowań krajowych (o czym powinna informować potencjalnych wnioskodawców na stronie krajowej stronie programu), Narodowa Agencja w Polsce w 2020 r. nie wskazała jednak takich priorytetów.

Celem głównym Partnerstw strategicznych w sektorze Młodzieży jest wzmacnianie współpracy międzysektorowej organizacji i insytyucji pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży, w różnych obszarach tych działań, ukierunkowanych na zachęcanie do aktywności i współpracy z rówieśnikami, a także włączanie społeczne młodych osób zagrożonych wykluczeniem.

Priorytety sektorowe w sektorze Młodzieży:
– wymiana metod pracy, dobrych praktyk;
– wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskiego podejścia, metod i sposobu pracy;
– współpraca pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi;
– podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich;
– podnoszenie rozpoznawalności i uznawalności wiedzy i umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

Priorytety horyzontalne programu Erasmus+:
– wsparcie w zakresie zdobywania i rozwijania kluczowych kompetencji i umiejętności;
– włączanie społeczne;
– wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie;
– cele środowiskowe i klimatyczne;
– innowacyjne praktyki w dziedzinie technologii cyfrowych oraz innowacyjne metodologie nauczania;
– wsparcie edukatorów, liderów, osób pracujących z młodzieżą oraz pracowników pomocniczych sektora edukacji szkolnej;
– działania na rzecz przejrzystości oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji;
– działania na rzecz jakości i efektywności systemów kształcenia i szkolenia młodzieży.

Przed sformułowaniem celów projektu należy zapoznać się z szczegółowymi opisami ww. priorytetów, a także wziąć pod uwagę ogólne cele i oczekiwane rezultaty w projektach Akcji 2, opisane w Przewodniku po programie Erasmus+. Priorytatowo traktowane będą projekty realizowane w ramach Transnarodowych Inicjatyw Młodzieżowych.

Działania realizowane w ramach Akcji 2, „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” powinny służyć:
– opracowaniu nowatorskich programów, metod, narzędzi i materiałów służących rozwijaniu kluczowych kompetencji młodzieży, jak również umiejętności językowych i związanych z technologiami informacyjnymi,
– stworzeniu metod, narzędzi i materiałów służących rozwojowi zawodowemu i zwiększaniu kompetencji osób pracujących z młodzieżą (m.in. programów edukacyjnych, programów szkoleń, metod oceny),
– wykorzystywaniu nowych form prowadzenia pracy z młodzieżą oraz zapewnianie szkoleń i wsparcia, opartych m.in. na wirtualnej mobilności, wykorzystywaniu technologii informacyjnych, elastycznych metod uczenia),
– wypracowaniu programów i narzędzi służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz wczesnej rezygnacji z nauki szkolnej,
– tworzeniu sieci współpracy i wspólnych projektów przez organizacje młodzieżowe, instytucje i inne podmioty działające w obszarze edukacji i szkoleń i rynku pracy,
– nawiązywaniu współpracy z władzami publicznymi,
– zwiększeniu uznawalności kompetencji zdobywanych poprzez edukację pozaformalną.

Wyjazdy (tzw. mobilności)
Jedna z organizacji uczestniczących w projekcie może zorganizować spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich realizujących projekt.
Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet
Budżet partnerstw strategicznych sektora młodzieżowego w Polsce w roku 2014 wynosi 1,7 mln euro. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych oraz inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 27 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Turcja, Serbia, Wielka Brytania.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Długość trwania projektu: od 6 miesięcy do 2 lat.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 2 grupy/organizacje z 2 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.


Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#aktywność #współpraca #młodzież #osoby #mlodziez