Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne


Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się na niezawodowej edukacji dorosłych.

Partnerstwa strategiczne wspierane są w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Edukacja dorosłych – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”. Akcja dzieli się na 2 typy projektów, które skupiają się na różnych celach:
- pierwszy to projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. Celem realizacji działań jest umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod;
- drugi to projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych. Celem realizacji działań jest opracowanie innowacyjnych rezultatów i/lub angażujące się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań.

Działania priorytetowe
Projekty partnerstw w obszarze edukacji dorosłych powinny realizować działania:
– umożliwiające wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze edukacji dorosłych;
– wprowadzające nowe formy kształcenia, programy nauczania, kursy, materiały edukacyjne, programy szkoleniowe, narzędzia i metody profesjonalizacji osób pracujących w edukacji;
– umożliwiające współpracę międzynarodową pomiędzy władzami lokalnymi/regionalnymi w celu wspierania rozwoju systemów kształcenia;
– mające na celu ułatwienie uznawania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Projekty międzysektorowe
W ramach partnerstw możliwe są również projekty międzysektorowe polegające na współpracy podmiotów działających w różnych obszarach edukacji,  przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, instytucji kulturalnych i innych.

Dofinansowywane działania:
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (w tym działania lokalne dla kadry i słuchaczy);
- spotkania międzynarodowe partnerów;
- międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
     - krótkie wspólne szkolenia kadry (short-term joint staff training events) – od 3 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży),
     - łączona (fizyczna + wirtualna) mobilność dorosłych słuchaczy (blended mobility of learners) – od 5 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży);
     - dłuższe pobyty szkoleniowe kadry –  prowadzenie zajęć w zagranicznej organizacji partnerskiej (long-term teaching or training assignments) – od 2 do 12 miesięcy.

Poniższe 2 działania są możliwe wyłącznie dla większych projektów z innowacyjnymi produktami (Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji):

  • Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. Rezultatów Pracy Intelektualnej;
  • Wydarzenia upowszechniające Rezultaty Pracy Intelektualnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje;
– samorządy;
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea;
– placówki edukacyjne każdego typu;
– uczelnie;
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego;
– przedsiębiorstwa;
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe;
– instytuty badawcze;
– organizacje młodzieżowe;
– grupy nieformalne.

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Długość trwania projektu
Oba typy projektów mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Kraje uczestniczące w programie
– 27 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Turcja, Serbia,
– Wielka Brytania.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#fundusze #edukacja #edukacjadorosłych #kształcenie #współpraca #erasmus+ #UE