Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne


Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, obejmujących także wyjazdy uczniów i kadry, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach.

W ramach Akcji 2, Partnerstw strategicznych w sektorze Edukacji szkolnej funkcjonują dwa typy projektów:
1. Współpraca szkół
2. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji

W Partnerstwach strategicznych wyróżnia się priorytety sektorowe oraz ogólne priorytety horyzontalne programu Erasmus+. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego lub co najmniej jednego priorytetu sektorowego. Wybór priorytetu należy uzsadanić we wniosku o dofinansowanie. Narodowa Agencja programu Erasmus+ może również określać priorytety istotne na tle uwarunkowań krajowych (o czym powinna informować potencjalnych wnioskodawców na stronie krajowej stronie programu), Narodowa Agencja w Polsce w 2020 r. nie wskazała jednak takich priorytetów.

Priorytety sektorowe w sektorze Edukacji szkolnej:
– wzmacnianie rozwoju kluczowych kompetencji;
– działania na rzecz rozwoju i edukacji kadry szkolnej oraz kadry kształcącej nauczycieli;
– promocja kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków;
– zwiększenie zainteresowania naukami ścisłymi, obejmującymi przedmioty technologiczne, inżynieryjne, matematykę;
– przeciwdziałanie wczesnemu i przedwczesnemu kończeniu nauki oraz wsparcie uczniów z grup defaworyzowanych;
– wsparcie systemowe wczesnej edukacji oraz opieki nad dziećmi;
– zwiększenie czytelności i uznawalności okresów nauki za granicą oraz edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
– poprawa i opracowanie systemów kontroli jakości edukacji w kontekście współpracy międzynarodowej i synergii systemów szkolnictwa.

Priorytety horyzontalne programu Erasmus+:
– wsparcie w zakresie zdobywania i rozwijania kluczowych kompetencji i umiejętności;
– włączanie społeczne;
– wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie;
– cele środowiskowe i klimatyczne;
– innowacyjne praktyki w dziedzinie technologii cyfrowych oraz innowacyjnych metodologii nauczania;
– wsparcie edukatorów, liderów, osób pracujących z młodzieżą oraz pracowników pomocniczych sektora edukacji szkolnej;
– działania na rzecz przejrzystości i uznawania umiejętności i kwalifikacji;
– działania na rzecz jakości i efektywności systemów kształcenia i szkolenia młodzieży.

Przed sformułowaniem celów projektu należy zapoznać się z szczegółowymi opisami ww. priorytetów, a także wziąć pod uwagę ogólne cele i oczekiwane rezultaty w projektach Akcji 2, opisane w Przewodniku po programie Erasmus+.


1. Współpraca szkół

W tym typie projektów głównym celem jest współdziałanie szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla osób bezpośrednio biorących udział w działaniach, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także możliwie szeroko wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym.

Kto może uczestniczyć
Partnerstwo może obejmować co najmniej dwie i najwyżej sześć szkół, przedszkoli i ośrodków prowadzących obowiązek szkolny i obowiązek nauki z przynajmniej dwóch różnych Krajów Programu. Dokładny wykaz podmiotów uprawnionych do wnioskowania znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+.

Wsparcie programu w tym typie projektów obejmuje:
a) działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:
     - krótkoterminowe wymiany grup uczniów (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych (od 2 do 12 miesięcy);
     - krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia (od 2 do 12 miesięcy);
b) zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem;
a także, w razie potrzeby:
c) koszty nadzwyczajne działań związanych z uczeniem się/ nauczaniem/ szkoleniami (wysokie koszty podróży uczestników, w tym w związku z wykorzystaniem bardziej ekologicznych, emitujących mniej dwutlenku węgla środków transportu) – do 80% kosztów uprawnionych, jeżeli wnioskodawca wykaże, że stawka ryczałtowa na podróż nie pokrywa co najmniej 70% kosztu podróży);
d) koszty nadzwyczajne (m.in. podwykonawstwo, zakup specjalistycznego wyposażenia wg kosztów rzeczywistych). Ta kategoria wymaga uzasadnienia we wniosku 75%uprawnionych kosztów (maksymalnie 50 000 euro/ projekt).
e) koszty związane z uczestnictwem osób o specjalnych potrzebach.

Długość trwania projektu
Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, wyjątek stanowią projekty, w których organizowane są długoterminowe mobilności – te projekty mogą trwać do 3 lat. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.

Kwoty i zasady dofinansowania
Maksymalny roczny limit dofinansowania dla jednej szkoły partnerskiej w danym projekcie będzie wynosił 16 500 euro. Do limitu tego nie zaliczają się środki przeznaczone na wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami. Każda szkoła zawiera umowę ze swoją Narodową Agencją i zarządza swoją częścią dofinansowania. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie, zarządzanie całością projektu oraz złożenie raportu końcowego.

 

2. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji w edukacji szkolnej

Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem realizowanych działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Kto może uczestniczyć
W projektach mogą uczestniczyć organizacje z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, działające w obszarze edukacji szkolnej np. lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę, szkoły, uczelnie, instytucje badawczo- rozwojowe, fundacje, stowarzyszenia itp. W skład partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje z trzech różnych Krajów Programu. Organizacje z Krajów Partnerskich mogą pełnić rolę partnerów w projektach, pod warunkiem wniesienia do projektów wartości dodanej (informacja poniżej). Szczegółowe zasady znajdują się w Przewodniku po programie Erasmus+.

Wsparcie programu w tym typie projektów obejmuje:
– międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem;
– działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:
     - krótkoterminowe wymiany grup uczniów (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych (od 2 do 12 miesięcy);
     - krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia (od 2 do 12 miesięcy);
     - mobilność łączona (od 5 dni do 2 miesięcy);
– zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne;
– tworzenie rezultatów pracy intelektualnej;
– wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej.

Dwie ostatnie kategorie mogą występować wyłącznie w projektach partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.

Kwoty i zasady dofinansowania
Koordynator otrzymuje całość grantu i zarządza nim zgodnie z ustaleniami wewnątrz partnerstwa. Limit dofinansowania dla partnerstwa na 1 rok to 150 tys. euro.

Długość trwania projektu
Projekty mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych oraz inne działania i produkty służące realizacji projektu.


Państwa uczestniczące w programie (Kraje Programu):
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– Serbia.
– Wielka Brytania
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.
Pod warunkiem wniesienia niezbędnej wartości dodanej w projektach może uczestniczyć także wiele krajów partnerskich: Australia, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Japonia, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Hong Kong, Izrael, Chiny, Afganistan, terytorium Federacji Rosyjskiej uznane przez prawo międzynarodowe, terytorium Ukrainy uznane przez prawo międzynarodowe.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#fundusze #badania #szkoła #nauczyciele #szkolenia #młodzież #erasmus+