Granty -

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Staże dla absolwentów


Dofinansowanie staży w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach za granicą dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem  Mobilności studentów i absolwentów jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Uczestnicy
Na staż wyjechać mogą absolwenci studiów I, II, III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli studia na uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa.

Rekrutacja
O wyjazd na staż absolwencki można ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy absolwentów, samodzielnie prowadzą rekrutację i wypłacają stypendia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące miejsc, w których można odbyć staż, należy zgłosić się do biura współpracy międzynarodowej  swojej uczelni lub do wydziałowego koordynatora programu. Uwaga! Studenci mogą też sami starać się o podpisanie przez uczelnię umowy partnerskiej z placówką, która zgodzi się przyjąć ich na staż.

Miejsce odbywania staży
Staże mogą odbywać się w następujących miejscach:
• publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa;
• instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym;
• izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła;
• instytuty badawcze;
• fundacje;
• szkoły, instytuty, centra edukacyjne na dowolnym poziomie edukacji (od przedszkolnej po edukację dorosłych);
• organizacje non-profit, stowarzyszenia, NGO-sy;
• instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Staże nie mogą odbywać się w instytucjach unijnych oraz agencjach zarządzających programami unijnymi.

Długość pobytu
Od 2 do 12 miesięcy, w terminie do 12 miesięcy od ukończenia studiów. Długość pobytu uwarunkowana jest również pozostałym kapitałem mobilności, który wynosi 12 miesięcy dla każdego stopnia studiów i obejmuje wszystkie formy zagranicznych wyjazdów studentów realizowanych w ramach programu Erasmus+ (inne formy mobilności studenckiej, realizowane w ramach innych programów, także unijnych, nie wpływają na możliwość realizowania wymian i praktyk erasmusowych). Przykładowo, jeżeli student ostatniego roku studiów I stopnia był na 3-miesięcznej wymianie lub praktyce, pozostaje mu jeszcze 9 miesięcy na odbycie stażu absolwenckiego po ukończeniu tego stopnia. Jeżeli będzie chciał w pełni wykorzystać pozostały kapitał mobilności, swój staż będzie mógł rozpocząć w takim przypadku do 3 miesięcy po ukończeniu studiów. Jeżeli ten sam student rozpocznie studia II stopnia, przysługiwać mu będzie ponownie 12 miesięczny kapitał mobilności. To samo dotyczy studiów III stopnia. Kapitał mobilności dla studiów jednolitych magisterskich wynosi 24 miesiące.

Dofinansowanie
Kwoty stypendiów zależą od kosztów utrzymania w danym państwie i wynoszą od 500 euro (np. w Bułgarii, w Turcji, w Macedonii) do 600 euro na miesiąc (np. w Danii, Norwegii, Szwecji). Na dodatkowe środki mogą liczyć absolwenci niepełnosprawni. Uwaga: absolwenci mogą również otrzymywać granty lub stypendia z innych źródeł – nie wpływa to na wysokość stypendium erasmusowego.

Wsparcie językowe
W czasie pobytu za granicą stażyści mogą wziąć udział w kursie językowym online – dotyczy to kilkunastu języków UE. Wszyscy absolwenci zobligowani są do udziału w teście językowym – przed wyjazdem i po wyjeździe.

Państwa uczestniczące w programie
• 27 krajów członkowskich UE,
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
• Serbia, Wielka Brytania

• kraje partnerskie (w ograniczonycm zakresie).

Uwaga: wnioski o granty na realizację projektów mogą składać tylko szkoły wyższe i konsorcja. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj. Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+

Więcej informacji

#absolwenci #praktyki #praktyki #studenci