Granty -

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Wyjazdy na studia


Stypendia na realizację części studiów za granicą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
 

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem tego działania jest wspieranie wyjazdu studentów szkół wyższych na wszystkich kierunkach i cyklach studiów. Najważniejszy oczywiście jest aspekt edukacji formalnej, ale na pewno dzięki zagranicznym studiom w ramach programu Erasmus+ można poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe czy międzykulturowe.

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Uczestnicy

Z programu Erasmus mogą skorzystać studenci, kształcący się na studiach:

 • licencjackich,
 • inżynierskich,
 • magisterskich,
 • uczestnicy szkół doktorskich.

W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci  zarejestrowani na uczelni na studiach prowadzących do uzyskania tytułu licencjata, magistra lub uczestnicy szkół doktorskich. W Programie mogą uczestniczyć już studenci pierwszego roku – warunkiem jest jednak przystąpienie do rekrutacji i zakwalifikowanie się na wyjazd. W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia więcej niż jeden raz, w ramach przysługującego studentowi kapitału mobilności  - wynoszącym 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. W przypadku studiów jednolitych magisterskich (medycyna czy architektura), możliwe się wyjazdy trwające maksymalnie do 24 miesięcy.

Rekrutacja studentów

O wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni, która bierze udział w programie i posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia. Zasady rekrutacji są przygotowywane przez uczelnię i muszą być podane do publicznej wiadomości (np. zamieszczone na stronie www uczelni) przed rozpoczęciem procesu naboru.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące uniwersytetów, kierunków i krajów, do których można wyjechać, należy zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+, biura współpracy międzynarodowej własnej uczelni lub do wydziałowego koordynatora programu. 

Długość pobytu

Mobilności zagraniczne studentów i doktorantów dzielą się na:

 • długoterminowe wyjazdy studentów na studia (od 2 do 12 miesięcy),
 • krótkoterminowe wyjazdy studentów na studia (od 5 do 30 dni).

Dofinansowanie dla wyjeżdżających na studia

Student otrzymuje stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą. Stawki są podzielone na 3 grupy w zależności od kraju do którego się jedzie.

Stawki miesięczne

 • kraje należące do I grupy (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14) - 520 EUR
 • kraje należące do II grupy (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5) - 500 EUR
 • kraje należące do III grupy (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry) - 450 EUR

Studenci z mniejszymi szansami są uprawnieni do otrzymania dodatkowej kwoty do wsparcia indywidualnego. Studenci wyjeżdżający do instytucji w krajach partnerskich (za wyjątkiem regionu 5 i 14) mogą również otrzymać ryczałt na koszty podróży. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie. 

Zasady naliczania stypendiów są inne dla wyjazdów długoterminowych (stawka miesięczna) i krótkoterminowych (stawka dzienna). Stawki dzienne dla wyjazdów krótkoterminowych różnią się, w zależności od długości wyjazdu.

O szczegóły należy pytać uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Uwaga: w ramach programu wnioski składać mogą tylko szkoły wyższe i konsorcja. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu. Studenci wyjeżdżają na studia w ramach uzyskanych grantów przez uczelnię macierzystą.

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja uczelni w systemie EU_LOGIN.

Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+

Więcej informacji

#studenci #studia #wymiany

stopka strony