Granty -

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - Wyjazdy na studia i praktyki


Stypendia na realizację części studiów lub praktyki za granicą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich

Stypendia na realizację części studiów lub praktyki za granicą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Stypendia przyznawane są w ramach zaplanowanego na lata 2014–2020, unijnego programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe – akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem programu Mobilność edukacyjna jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Uczestnicy
Na stypendium wyjechać mogą studenci studiów I, II, III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa. Wyjazd na studia możliwy jest od drugiego roku studiów.

Rekrutacja studentów
O wyjazd na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące uniwersytetów, kierunków i krajów, do których można wyjechać, należy zgłosić się do biura współpracy międzynarodowej własnej uczelni lub do wydziałowego koordynatora programu.

Długość pobytu
Od 3 do 12 miesięcy w przypadku wyjazdów na studia i od 2 do 12 miesięcy w przypadku wyjazdów na praktyki, na każdym stopniu studiów. Na wymianę lub praktykę w ramach jednego stopnia można wyjeżdżać wielokrotnie, z tym że jednorazowy okres pobytu za granicą powinien stanowić zamkniętą część programu studiów (np. jeden semestr), musi także zamknąć się w jednym roku akademickim. Na jednolitych studiach magisterskich stypendium może trwać nieprzerwanie nawet 24 miesiące.

Dofinansowanie dla wyjeżdżających na studia
Kwoty stypendiów zależą od kosztów utrzymania w danym państwie (kraje są podzielone na regiony) i wynoszą kilkaset euro. Dokładne kwoty podane są w aktualnym Przewodniku po programie). Na dodatkowe środki mogą liczyć studenci pochodzący z rodzin o niskich dochodach oraz studenci niepełnosprawni (do 100% uprawnionych kosztów rzeczywistych). Uwaga: studenci mogą również otrzymywać granty lub stypendia z innych źródeł – nie wpływa to na wysokość stypendium erasmusowego.

Dofinansowanie dla wyjeżdżających na praktyki
Kwoty stypendiów zależą od kosztów utrzymania w danym państwie i wynoszą od 500 euro (np. w Bułgarii, Turcji, Chorwacji) do 600 euro na miesiąc  (np. w Danii, Finlandii, Irlandii, Norwegii, Szwecji). Na dodatkowe środki mogą liczyć studenci pochodzący z rodzin o niskich dochodach (osoby z przyznanym stypendium socjalnym – dodatkowo równowartość 200 euro na miesiąc) oraz studenci niepełnosprawni (do 100% uprawnionych kosztów rzeczywistych). Uwaga: studenci mogą również otrzymywać granty lub stypendia z innych źródeł – nie wpływa to na wysokość stypendium erasmusowego.

Wsparcie językowe.
Studenci w czasie pobytu za granicą mogą wziąć udział w kursie językowym online – dotyczy to kilkunastu języków UE. Wszyscy studenci zobligowani są do udziału w teście językowym – przed wyjazdem i po wyjeździe.

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE,
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
• Serbia,

• kraje partnerskie (w ograniczonycm zakresie).

Uwaga: wnioski o granty na realizację projektów mogą składać tylko szkoły wyższe i konsorcja. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Termin składania przez uczelnię wniosków na wyjazdy studentów:
Przedłużony do 12 lutego 2019 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego.
Termin ubiegania się o wyjazd przez studentów nie jest ustalany odgórnie - ustala go dana uczelnia.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie systemie EU-Login oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code).

Więcej informacji

#praktyki #studenci #studia