EU Aid Volunteers


Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje z wielu krajów zainteresowanych współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie

Lista projektów (wraz z terminami), do których zgłaszać się mogą potencjalni wolontariusze, znajduje się na stronie programu.

Wolontariaty odbywają się między innymi w: Kambodży, Ekwadorze, Jordanie, Tunezji, Sierra Leone, na Haiti.

Program EU Aid Volunteers powstał, aby zwiększyć możliwości operacyjne organizacji wysyłających i przyjmujących wolontariuszy. Organizacje, które składają wnioski w tym programie, aplikują w ramach dwóch kategorii (w wybranej lub w obu):
– Pomoc techniczna,
– Budowanie potencjału.

Kto może aplikować
Wnioski dotyczące Pomocy Technicznej i Budowania Potencjału mogą składać:
– Organizacje pozarządowe typu non-profit założone zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich z siedzibą w kraju Unii Europejskiej;
– Osoby prawne o charakterze cywilnym podlegające prawu jednego z państw członkowskich;
– Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Wnioskodawcy muszą wykazać się co najmniej 5-letnim (w dniu składania wniosku) doświadczeniem w działalności związanej z pomocą humanitarną.

Współpracownicy
Inne organizacje i osoby prawne mogą być zaangażowane w realizację działania w charakterze współpracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w działaniu (na przykład są wyspecjalizowanymi dostawcami usług w zakresie pomocy technicznej i/lub budowania kapitału).

Obszary i dziedziny, które kwalifikują się do otrzymania grantu (niniejsza edycja obejmuje tylko 4 pierwsze, wytłuszczone kategorie):
– zarządzanie ryzykiem katastrof, przygotowanie, reakcja oraz powiązanie pomocy, rehabilitacji i rozwoju;
– wzmocnienie roli lokalnego wolontariatu w krajach trzecich;
– możliwości przeprowadzenia certyfikacji, w tym możliwości administracyjne;
– system wczesnego ostrzegania społeczności lokalnych;
– narzędzia i metody oceny potrzeb na poziomie lokalnym;
– zarządzanie wolontariuszami zgodnie ze standardami i procedurami zarządzania kandydatami na wolontariuszy i EU Aid Volunteers;
– budowanie partnerstw w celu łączenia projektów w kontekście inicjatywy EU Aid Volunteers;
– komunikowanie zasad pomocy humanitarnej Unii Europejskiej uzgodnionych w ramach konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej oraz zwiększenie świadomości i widoczności pomocy humanitarnej UE.

Działania, które kwalifikują się do otrzymania grantu
Działania wspierane w ramach pomocy technicznej i budowania kapitału mogą obejmują:
– wizyty studyjne (w celu ustalenia zakresu projektu),
– mapowanie i analizy,
– seminaria, warsztaty, konferencje,
– job-shadowing, szkolenia w miejscu pracy, wymiany pracowników,
– działania w ramach współpracy partnerskiej,
– monitoring i ewaluacja, przeglądy/ oceny organizacji działań,
– coaching i mentoring,
– wyjazdy szkoleniowe,
– działania mające na celu budowanie zespołu, szkolenia dla trenerów,
– uczenie się na odległość, webinaria, Massive Open Online Courses (MOOC), doradztwo,
– wymiana dobrych praktyk, uczenie się od siebie nawzajem,
– symulacje, oceny wpływu.

Kategoria: Pomoc techniczna
Projekty dotyczące pomocy technicznej muszą być realizowane przez wnioskodawcę i organizacje partnerskie z przynajmniej trzech różnych krajów uczestniczących w programie, z których:
– przynajmniej jedna organizacja partnerska musi być aktywna w dziedzinie pomocy humanitarnej przez okres przynajmniej pięciu lat.
– przynajmniej jedna organizacja partnerska musi mieć minimum pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu wolontariuszami.

Kategoria: Budowanie potencjału
Projekty dotyczące budowania potencjału muszą być realizowane przez wnioskodawcę i organizacje partnerskie z przynajmniej sześciu różnych krajów, z których:
– przynajmniej trzech partnerów jest z krajów trzecich;
– wszyscy partnerzy z krajów uczestniczących w programie muszą być aktywni w dziedzinie pomocy humanitarnej przez okres przynajmniej pięciu lat;
– przynajmniej dwóch partnerów z krajów trzecich musi być aktywnych w dziedzinie pomocy humanitarnej;
– przynajmniej jedna organizacja partnerska z krajów uczestniczących w programie musi mieć minimum pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu wolontariuszami.

Budżet
Dofinansowanie od UE wyniesie od 100 000 do 700 000 euro i nie może przekroczyć 85% łącznych uprawnionych kosztów działania.

Komisja Europejska zamierza dofinansować do 110 organizacji goszczących i wysyłających.

Aby uzyskać dalszą pomoc, organizacje powinny skontaktować się z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Więcej informacji na stronie organizacji.

#aktywność #wyrównywanie #zdrowie #prawa #technologie #wolontariat