EU Aid Volunteers


Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje z wielu krajów zainteresowanych współpracą (także online) w ramach projektów humanitarnych na całym świecie .

Wolontariat przeznaczony jest do osób, które mają skończone 18 lat oraz są obywatelami Unii Europejskiej lub posiadają zezwolenie na pobyt długoterminowy w jednym z jej państw członkowskich. Obywatele krajów kandydujących do Unii, krajów EOG lub krajów sąsiadujących z UE (w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa) mogą aplikować do programu o ile UE podpisze umowy dwustronne z tymi krajami. Każdy wolontariat zależy od potrzeb humanitarnych organizacji goszczącej. Zwykle wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane, jednak kandydaci powinni dokładnie zapoznać się opisem stanowiska, którym są zainteresowani.

Profil wolontariusza
W ramach EU Aid Volunteers wyróżniono dwa główne profile wolontariuszy:

  • młodsi specjaliści (do 5 lat doświadczenia zawodowego);
  • starsi specjaliści (powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego).

Do wykonania każdego zadania i każdej misji określono czy potrzebny będzie młodszy czy starszy specjalista.

Młodsi specjaliści mogą najpierw zostać poproszeni o odbycie maksymalnie sześciomiesięcznego stażu w organizacji z siedzibą w UE, aby zapoznać się z humanitarnym charakterem projektu. Od niektórych wolontariuszy wymagana będzie wiedza istotna w kontekście pomocy humanitarnej, jak np. logistyka i transport, rozwój i budowanie potencjału, woda i urządzenia sanitarne, ochrona i schronienie, odżywianie i zdrowie, dane i wiedza na temat katastrof, usługi medyczne i paramedyczne, itd.

Zadania i czas trwania projektu
Wolontariusze będą wykonywać różne zadania, w zależności od ich profilu, kompetencji i doświadczenia. Działania będą dotyczyć takich dziedzin jak rozwój organizacji i budowanie potencjału, zarządzanie projektami, wsparcie zarządzania ryzykiem katastrof, żywność i odżywianie, woda i warunki sanitarne, itp.

Projekty realizowane są poza Unią Europejską w krajach, w których prowadzone się akcje pomocy humanitarnej z wyłączeniem  regionów, w których występują konflikty zbrojne. Czas trwania wolontariatu zależy od konkretnego projektu i wynosi od 1 do 18 miesięcy.

Wsparcie i dofinansowanie
Wolontariusze mają zapewnione koszty podróży, ubezpieczenia i zakwaterowanie, a także miesięczną dietę pokrywającą codzienne wydatki, takie jak żywność, transport lokalny i ewentualne inne koszty (w zależności od kraju oddelegowania).

Ponadto wszyscy wolontariusze będą uczestniczyć w zorganizowanym na szczeblu centralnym programie szkoleniowym i zostaną poddani ocenie pod względem gotowości do udziału w programie.

EU Aid Online Volunteers
Istnieje możliwość wzięcia udziału w projektach online.  Konkretne oferty wolontariatu online są publikowane na platformie EU Aid Volunteers.

Formalności aplikacyjne
Wszystkie oferty, w tym oferty wolontariatu online, dostępne są na platformie EU Aid Volunteers.

Więcej informacji

#wolontariat #aktywność #wyrównywanie #zdrowie #prawa #człowieka

stopka strony