Europejska młodzież razem 2020


Granty na utworzenie europejskich sieci organizacji młodzieżowych, działających międzynarodowo i lokalnie.

Celem programu jest dofinansowanie międzynarodowych partnerstw organizacji młodzieżowych, których działania ukierunkowane są na wsparcie i mentoring młodych ludzi w takich obszarach jak:
- zdobycie umiejętności życiowych;
- przygotowanie się na przyszłość;
- radzenie sobie w sytuacji odłączenia od rówieśników;
- niepewność co do perspektyw pracy, życia społecznego, czasu wolnego.

Celem programu jest również aktywizacja młodych ludzi do szerszego uczestnictwa obywatelskiego: dzielenia się pomysłami na temat UE, wspierania poczucia obywatelstwa europejskiego, porozumienie młodzieży ze wszystkich części Europy.

Wytyczne do realizacji projektów
Zakres działań sieci powinien opierać się na doświadczeniach zdobytych w ramach projektu „Nowa  narracja  dla Europy”, europejskich celów młodzieżowych oraz wyników Eurobarometru na temat priorytetów młodych ludzi, a także innych inicjatyw w zakresie polityki młodzieżowej i programów młodzieżowych.

W 2020 r. priorytetami tematycznymi (w ramach europejskich celów młodzieżowych) są:
- Włączanie społeczeństwa;
- Informowanie i konstruktywny dialog;
- Zrównoważona zielona Europa.

Odzwierciedlają one 5-letnie wytyczne Komisji Europejskiej:
- Europejski Zielony Ład;
- Europa na miarę ery cyfrowej;
- Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

Organizacje wnioskujące powinny wykazać zdolność do zapewnienia odpowiedniej równowagi geograficznej, zaangażowania partnerów z północy, wschodu, zachodu i południa Europy.

Kto może aplikować
O granty mogą starać się młodzieżowe organizacje pozarządowe (non-profit), ale zakłada włączenie się w działania organów publicznych (które mogą zostać partnerami) oraz nieformalnych grup młodzieży.

Partnerstwa
Minimalna liczba partnerów w projekcie to 5 organizacji z 5 różnych krajów objętych programem Erasmus+.

Działania projektowe
Sieci w swoich działaniach muszą opierać się na ścisłej współpracy z młodymi ludźmi w całej Europie. Mogą organizować wymiany, promować szkolenia (np. dla liderów młodzieżowych) i umożliwiać młodzieży tworzenie wspólnych projektów (realizowanych fizycznie i przez internet).

Dofinansowanie
Dofinansowanie projektu może wynieść od 100 000 do 500 000 euro i stanowić maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych. Agencja Wykonawcza zamierza dofinansować 10-15 projektów.

Więcej informacji
Szczegóły programu - w języku polskim

Kontakt
email: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu