Europejska Stolica Inkluzywności i Różnorodności


Nagroda stanowi wyróżnienie działań podejmowanych przez miasta, miejscowości i regiony Europy na rzecz promowania integracji i budowania społeczeństw wolnych od dyskryminacji.

Konkurs jest otwarty dla przedstawicieli władz lokalnych – dzięki niemu mają szansę pokazać światu, jakie działania podejmują, by tworzyć bardziej zróżnicowane i sprzyjające integracji przestrzenie dla mieszkańców.

Cel

Nagrody mają na celu uznanie, uwidocznienie i podkreślenie najlepszych praktyk stosowanych w miejscowości, mieście lub regionie, które mogą stać się źródłem inspiracji dla innych miast europejskich chcących tworzyć bardziej zróżnicowane i inkluzywne środowiska dla swoich obywateli. Celem przyznania nagrody jest wyrażenie uznania dla najlepszych praktyk, które promują różnorodność (pod względem płci, wieku, niepełnosprawności, tożsamości LGBTIQ, religii i pochodzenia etnicznego/rasowego) jako źródło bogactwa i innowacji, przyczyniają się do tworzenia polityki i systemów sprzyjających włączeniu społecznemu i pomagają pielęgnować poczucie przynależności do społeczeństwa. 

Zasady

Nagrody zostaną przyznane trzem miastom w dwóch niezależnych kategoriach: 

  • władze lokalne w miejscowościach liczących mniej niż 50 000 mieszkańców;
  • władze lokalne w miejscowościach liczących więcej niż 50 000 mieszkańców.

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda za pierwsze miejsce oraz miejsca drugie i trzecie. Zgłaszający się kandydaci mogą również liczyć na specjalne wyróżnienie w zależności od obowiązujących w danym roku priorytetów polityki lub konkretnych wytycznych dotyczących zgłoszeń. Udział w walce o nagrody mogą brać wszystkie władze lokalne (np. miast, regionów itp.). 

W 2022 r. wręczona zostanie również specjalna nagroda dla władz lokalnych wspierających integrację Romów ze społecznością.

Kto może aplikować

Konkurs jest otwarty dla władz lokalnych – samorządów miast, mniejszych miejscowości oraz regionów w Unii Europejskiej. Zgłoszenie musi zostać dokonane przez oficjalnego przedstawiciela samorządu.

W zgłoszeniach należy uwzględnić opisy kluczowych inicjatyw promujących różnorodność i integrację.

Atutem będą inicjatywy, które kompleksowo traktują różne przyczyny dyskryminacji (w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne/rasowe, religię i orientację seksualną/tożsamość płciową i ekspresję płciową) oraz charakteryzują się podejściem przekrojowym.

Formalności aplikacyjne

Zgłaszający się kandydaci wypełnią wszystkie sekcje wspólnego formularza zgłoszeniowego do nagrody i będą przestrzegać limitów znaków wskazanych w każdej sekcji formularza zgłoszeniowego. 

W celu złożenia kompletnego wniosku online należy załączyć: 

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy online,
  • oświadczenie o wiarygodności, które powinno być podpisane przez burmistrza lub najwyższego rangą przedstawiciela upoważnionego przez prawo krajowe do prawnego reprezentowania miasta / obszaru miejskiego.

Zgłoszenia można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin.

Kontakt z Sekretariatem jest możliwy pod adresem e-mail: award@eudiversity2022.eu 

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 28 kwietnia 2022 r.

#EUDiversityCapitals

stopka strony