Europejski Korpus Solidarności - Projekty wolontariatu


Oferty pracy społecznej umożliwiające młodym Europejczykom zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski i zawodowy.

Realizacja projektów odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych, a jednocześnie zwiększa szanse wolontariuszy na rynku pracy.

Projekty wolontariatu dzielą się na:

1. Wolontariat indywidualny
Wolontariat w pełnym wymiarze godzin na rzecz społeczności lokalnej, w ramach codziennej pracy organizacji przyjmującej wolontariusza.
Miejsce realizacji projektu: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe).
Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy (w niektórych przypadkach osoby z mniejszymi szansami mogą realizować projekty trwające od 2 tygodni do 2 miesięcy).

2. Wolontariat grupowy
Projekty realizowane przez grupy od 10 do 40 wolontariuszy, pochodzących z co najmniej dwóch różnych krajów. Projekty tego typu są dobrą formą włączania w działania społeczne osób z mniejszymi szansami.
Miejsce realizacji projektu: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe). W przypadku realizacji przez organizację projektu krajowego co najmniej ¼ uczestników musi pochodzić z zagranicy.
Czas trwania: od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Projekty wolontariackie Europejskiego Korpusu Solidarności skierowane są do:
1. Organizacji, prywatnych lub publicznych, z państw członkowskich UE. Organizacje z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i i krajów sąsiadujących z UE mogą uczestniczyć w charakterze partnerów, ale w 2018 r. nie mogą składać wniosków.
2. Uczestników indywidualnych – młodych wolontariuszy w wieku 18–30 lat, zarejestrowanych w bazie EKS, z państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i krajów sąsiadujących z UE.

Wsparcie programu
1. Dla organizacji
– koszty koordynacji i zarządzania projektem;
2. Dla uczestników – koszty podróży, kieszonkowe, koszty utrzymania (zakwaterowanie i wyżywienie), wsparcie językowe oraz w zakresie włączania społecznego (dla osób z mniejszymi szansami, np. dla osób z niepełnosprawnością), ubezpieczenie, koszty nadzwyczajne (np. koszty wizowe).

Wybór uczestników
Organizacje wybierają wolontariuszy spośród osób zarejestrowanych, posiadających konto na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Profil EKS posiadają również organizacje realizujące projekty.

Zakres zadań organizacji zależy od jej roli w projekcie:
1. Organizacja goszcząca: wszystkie czynności związane z przyjęciem wolontariusza, w tym opracowanie programu działań, zapewnienie doradztwa i wsparcia na wszystkich etapach realizacji (niektóre z tych zadań mogą realizowane przez organizację wspierającą);
2. Organizacja wspierająca: wsparcie, przygotowanie i/ lub szkolenie uczestników przed wyjazdem, pośrednictwo w kontaktach pomiędzy wolontariuszami a organizacjami goszczącymi oraz zapewnienie wsparcia uczestników po powrocie z projektu.
W przypadku, gdy organizacja goszcząca nie może lub nie chce być odpowiedzialna za niektóre z obowiązków, mogą być one realizowane przez organizację wspierającą.

Etapy realizacji projektów:
– przygotowanie: ustalenia praktyczne, wybór uczestników, przygotowanie umów z partnerami i uczestnikami, przygotowanie językowe i międzykulturowe (w przypadku projektów międzynarodowych) oraz związane z zadaniami, które będą realizować uczestnicy jeszcze przed wyjazdem;
– realizacja projektu;
– kontynuacja: ocena działań, formalne uznanie efektów kształcenia uczestników, wydawanie świadectw uczestnictwa, jak również działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu.

Wymagania dla organizacji
Organizacje goszczące i wspierające muszą posiadać akredytację wolontariatu Erasmus+ (były program Wolontariatu Europejskiego, EVS) lub Znak jakości.
W realizację projektu muszą być zaangażowane co najmniej dwie organizacje: goszcząca i wspierająca. W przypadku wolontariatu indywidualnego realizowanego w kraju lub wolontariatu grupowego w projekt może być zaangażowana tylko co najmniej jedna organizacja goszcząca.
Wnioski o przyznanie Znaku jakości składa się do Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizacje partnerskie z krajów sąsiadujących z UE składają wnioski o przyznanie Znaku Jakości do odpowiednich Centrów Współpracy SALTO. Wnioski o przyznanie Znaku Jakości będzie można składać przez cały rok.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj. Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Czas trwania projektów: od 3 do 24 miesięcy.

Budżet programu wynosi 375 600 000 euro na lata 2018–2020, z czego 90% przeznaczone jest na projekty wolontariackie i solidarnościowe, a 10% na zawodowe. Proponowany przez Komisję Europejską budżet na lata 2021–2027 to 1 260 000 000 euro.

- Polska strona programu
- Europejska strona programu

#aktywność #kultura #demokracja #przedsiębiorczość #równeszanse #prawa #nauka #ngo #rasizm #wolontariat #młodzież