Europejski Korpus Solidarności - Zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych


Projekty wolontariatu grupowego realizowane przez osoby młode z co najmniej dwóch różnych krajów, które przeprowadzają wspólnie krótkoterminowe działania odpowiadające na wspólne europejskie wyzwania w obszarach polityki definiowanych corocznie na poziomie UE. 

Cel

Zespoły wolontariuszy to działania solidarnościowe, które umożliwiają grupom wspólne odbycie wolontariatu przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Zespół powinien mieć skład międzynarodowy (obejmujący uczestników z co najmniej dwóch różnych krajów).

Priorytetami działań określonymi przez KE w roku 2021 są:

  • odbudowa po pandemii, w szczególności wspieranie systemów opieki zdrowotnej i społecznej oraz promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i ogólnie pojętego dobrostanu,
  • ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i działania w dziedzinie klimatu,
  • transformacja cyfrowa.

W celu wsparcia włączenia osób młodych o mniejszych szansach udostępniono dodatkowe środki wsparcia i finansowanie, dzięki którym organizacje uczestniczące będą mogły lepiej dostosować się do potrzeb takich osób i lepiej te potrzeby zaspokajać. 

Kto może aplikować

Każda organizacja prawnie ustanowiona w kraju objętym programem lub kraju partnerskim, która posiada ważny znak jakości w zakresie wolontariatu lub akredytację organizacji wolontariatu Erasmus+. Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących zaangażowanych w dany projekt. 

W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej trzy uprawnione organizacje z co najmniej dwóch różnych krajów objętych programem.

Zasady

  • Uczestnicy: osoby w wieku 18- 30 lat.
  • Liczba uczestników: minimum 40 uczestników na projekt.
  • Czas trwania działania: od 2 tygodni do 2 miesięcy , z wyłączeniem czasu podróży.
  • Czas trwania projektu: 12, 24 lub 36 miesięcy. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Działania muszą być realizowane w kraju jednej z organizacji uczestniczących. Działania muszą odbywać się w kraju objętym programem lub kraju partnerskim.

Dofinansowanie

Maksymalna kwota dotacji UE na projekt: 400 000 EUR

Trzy kategorie kosztów kwalifikowalnych:

  • Wsparcie na rzecz uczestników: wkład w koszty podróży i koszty nadzwyczajne, takie jak koszty wiz i szczepień, ubezpieczenie osobowe w zakresie działań krajowych, wysokie koszty podróży oraz wkład w dodatkowe wydatki osobiste uczestników (kieszonkowe). 23 EUR na dzień na uczestnika.
  • Wsparcie organizacyjne: wkład w koszty zarządzania, administracyjne, bezpośrednio związane z realizacją działań wolontariackich (np. przygotowanie, monitorowanie i wspieranie uczestników, walidacja efektów uczenia się), a także koszty związane z utrzymaniem uczestników (np. koszty wyżywienia, zakwaterowania i koszty transportu lokalnego). Wkład w koszty działań uzupełniających. Wkład w koszty nadzwyczajne, takie jak koszty zabezpieczenia finansowego i koszty sprawozdania z audytu. 37 EUR na dzień na uczestnika.
  • Wsparcie w zakresie włączenia społecznego: wkład w koszty poniesione przez organizacje w celu wsparcia uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach na takich samych warunkach jak inni, takie jak inwestycje w aktywa rzeczowe oraz koszty wzmocnionej opieki mentorskiej i wizyt przygotowawczych.

#wolontariat #wolontariatgrupowy #obszarypriorytetowe #europejskikorpussolidarnosci #projekty #współpraca