Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych..

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej, odpłatnej lub nieodpłatnej działalności organizacji pozarządowych.

Cele
Celem strategicznym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne i realizację zadań publicznych.

Kto może ubiegać się o fundusze

-organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW(w  tym  m.in.jednostki  terenowe  stowarzyszeń  posiadające  osobowość  prawną,  związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze,cechy rzemieślnicze,izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);

-osoby  prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli  ich cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku publicznego;stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

-spółdzielnie socjalne;

-koła gospodyń wiejskich;

-spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z  dnia  25 czerwca  2010  r.  o  sporcie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Budżet programu

Program FIO  realizowany w 2020r. dysponować będzie budżetem w wysokości 60mln zł. W ramach FIO 2020można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 do 120tys. zł

  • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę;
  • termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o 12.00,
  • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.,
  • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.Więcej informacji