Fundusz Patriotyczny


Budżet programu przeznaczony jest na finansowanie projektów i przedsięwzięć edukacyjnych oraz infrastrukturalnych - festiwali, koncertów, publikacji - promujących historię i postawy patriotyczne.

 

Celem Funduszu jest:

 

· realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej,

· inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii,

 

· wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.

Kto może aplikować

a) samorządowe instytucje kultury;

b) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

c) organizacje pozarządowe w tym szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;

 

d) Koła Gospodyń Wiejskich.

Zasady

Uruchomione zostały dwie ścieżki dotacyjne:

Priorytet 1.  - dofinansowanie projektów kulturalnych , edukacyjnych i naukowych.

Priorytet 2.  - przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne czy szkoleniowe.

Formalności aplikacyjne

Projekty składać należy w przeznaczonym dla organizacji pozarządowych systemie witkac.pl. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulamin konkursu.  
 

Dofinansowanie

Wysokość środków na realizację Programu wynosi: 30 mln zł.

W ramach Funduszu dofinansowane będą zadania od 15.000 zł do 500.000 zł. 

Szczegóły w regulaminie.

#granty #konkurs #priorytety #kultura #fundusz