Fundusz Pomocy Pomagającym


Wsparcie działań pomocowych na granicy polsko-białoruskiej oraz na rzecz osób w ośrodkach dla cudzoziemców.

Kto może aplikować

Dotacje otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne, które:

  • świadczą bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną uciekinierom/kom na polsko-białoruskiej granicy, a także osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców
  • organizują akcje informacyjne i uświadamiające na temat praw osób ubiegających się o ochronę i azyl w społecznościach lokalnych i prawa do niesienia im pomocy,
  • monitorują sytuację a granicy oraz warunki w ośrodkach dla cudzoziemców, dokumentują i nagłaśniają przypadki naruszania prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka, prowadzą działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zasady

Dotacje w wysokości do 50 000 zł można przeznaczyć na:

  • pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup koniecznego sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia,
  • pokrycie kosztów administracyjnych, w tym czynsz, media, księgowość, etc.
  • wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy (stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia),
  • wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami.

Środki z dotacji wydatkować można od podpisania umowy. W uzasadnionych wypadkach możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

#cudzoziemcy #uchodźcy #białoruś #pomoc #prawaczłowieka

stopka strony