Granty na Eurogranty


Granty na zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w Programach UE.

Cel

Sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Kto może aplikować

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Formalności aplikacyjne

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r. 

Nabór jest ciągły z podziałem na rundy konkursowe:

 • 1 czerwca- 2 sierpnia br.,
 • 3 sierpnia - 30 września br.,
 • 1 października- 30 listopada br.,
 • 1 grudnia - 27 stycznia 2022 r.

Dofinansowanie

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
 • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
 • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Budżet

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 1 000 000,00 zł 
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 4 000 000,00 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców: 

 • Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł;
 • W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców: 

 • Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000,00 zł;
 • W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250,00 zł.

Dodatkowe informacje

Konkurs ogłoszony w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, II Osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla tego działania.

Szczegóły dofinansowania- zasady, regulamin dostępne na stronie internetowej dedykowanej grantowi.

#granty #przedsiębiorczość #projekty #MŚP

stopka strony