Granty na Granty


Granty dla organizacji prowadzących badania i upowszechniającymi wiedzę, które wystąpiły we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe KE lub ERC.

Cel

Zwiększenie efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Zasady

Wsparcie finansowe możliwe do otrzymania w ramach przedsięwzięcia obejmuje:

 • refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe związanych z:
  1. przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
  2. przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
  3. uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
  4. organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;
 • sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich. Jego sfinansowanie dotyczyć może wyłącznie dodatku, którego zasady przyznawania określono w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w zakładowym regulaminie wynagradzania wnioskodawcy.

Kto może aplikować

 • Uczelnie; 
 • instytuty naukowe PAN; 
 • instytuty badawcze;
 •  instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; 
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP;
 •  inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę  w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE).

Formalności aplikacyjne

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF.

Budżet

Maksymalna wysokość środków finansowych wynosi od 10 tys. zł do 30 tys. zł w zależności od roli wnioskodawcy.

Więce informacji na stronie organizatora.

#MEN #ERC #KE #GrantynaGranty #Wsparcie #Finansowanie