Granty na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich


Dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym, przybliżających i pogłębiających wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz o historii i kulturze obu narodów.

Rodzaj i forma przedsięwzięcia nie jest odgórnie narzucona, projekty powinny jedynie posiadać jasno określony cel, temat i scenariusz działań.

Kto może wziąć udział

Wnioski mogą składać instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby prywatne.

Dofinansowanie działania

Grant można wykorzystać na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia uczestników, a także ich honorariów (jeśli są przewidziane). Sfinansować można również wynagrodzenie koordynatora i innych osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia, koszty administracyjne, koszty promocji itp. Wnioskodawca sam proponuje formę dofinansowania (jednorazowo lub w transzach). Dofinansowania nie można przeznaczyć na projekty wydawnicze, wymianę młodzieży (to osobny program CPRDiP), kursy językowe, wyjazdy turystyczne lub celem podjęcia nauki.

Budżet

Dofinansowanie programu nie może przekroczyć 80% kosztów projektu. Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy (np. wpłaty uczestników), rzeczowy (np. udostępnienie sali lub sprzętu) lub osobowy (np. wolontariat, wg minimalnej stawki godzinowej). W programie nie obowiązują minimalne oraz maksymalne stawki dofinansowania.

Jak aplikować

Formularz wniosków wypełnia się i przesyła online a następnie drukuje i przesyła pocztą, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Termin realizacji projektów

Działania należy planować nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od terminu składania wniosków. 

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #kultura #demokracja #przedsiębiorczość, #środowisko #wyrównywanie #zdrowie #prawa #technologie #media #ngo #rasizm