Granty na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich


Dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym, przybliżających i pogłębiających wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz o historii i kulturze obu narodów.
 

W 2021 roku Cenrtrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oferuje możliwość składania wniosków w ramach dwóch niezależnych postępowań konkursowych: na projekty online (Otwarty Konkurs Zdalnie) oraz na projekty realizowane offline (X Otwarty Konkurs).

Na X Otwarty Konkurs należy zgłaszać projekty organizowane w sposób tradycyjny, a więc z udziałem publiczności na miejscu - w formie konferencji, koncertów, wystaw, festiwali, itp.

Z kolei Otwarty Konkurs Zdalnie przeznaczony jest na działania, które będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub wręcz realizowane w sieci, takie jak np. tworzenie bądź rozszerzanie stron internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, podcastów, itp.

Projekty powinny posiadać jasno określony cel, temat i scenariusz działań.

Kto może wziąć udział

Wnioski mogą składać instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby fizyczne.

Dofinansowanie działania

W przypadku X Otwartego Konkursu grant można wykorzystać na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia uczestników, a także ich honorariów (jeśli są przewidziane). Sfinansować można również wynagrodzenie koordynatora i innych osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia, koszty administracyjne, koszty promocji itp.

W przypadku Otwartego Konkursu Zdalnie z dotacji celowej Centrum  sfinansowane mogą być natomiast wydatki związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do realizacji przedsięwzięcia w czasie rzeczywistym (np. zoom), koszty stworzenia lub rozbudowania strony internetowej oraz zamieszczonych na niej materiałów, tworzenie aplikacji mobilnych, podcastów itp.
 

W obu konkursach wnioskodawca sam proponuje formę dofinansowania (jednorazowo lub w transzach). Dofinansowania nie można przeznaczyć na projekty nastawione na osiągnięcie zysku, projekty wydawnicze, wymianę młodzieży (to osobny program CPRDiP), kursy językowe, wyjazdy turystyczne lub celem podjęcia nauki.

Budżet

Dofinansowanie programu nie może przekroczyć 80% kosztów projektu. Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy (np. wpłaty uczestników), rzeczowy (np. udostępnienie sali lub sprzętu) lub osobowy (np. wolontariat, wg minimalnej stawki godzinowej). W programie nie obowiązują minimalne oraz maksymalne stawki dofinansowania.

Jak aplikować

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami sporządza się za pomocą generatora online a następnie drukuje i przesyła pocztą. We wniosku należy wskazać którego konkursu dotyczy!
 

Termin realizacji projektów

Działania należy realizować nie później niż do 31 października danego roku. 

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #kultura #demokracja #przedsiębiorczość #środowisko #wyrównywanie #zdrowie #prawa #technologie #media #ngo #rasizm