Granty -

Granty na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych


Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na realizację programów zwiększających świadomość ekologiczną. 

Cel

Program grantowy na wsparcie:

  • działań edukacyjnych dla młodzieży, szkoleń dla pedagogów, debat publicznych, wystaw, itp., które zwiększą świadomość dotyczącą czystych źródeł energii i/lub zmian klimatycznych,
  • konferencji poświęconych czystej energii i/lub zmianom klimatycznym,
  • wymian, w ramach których zaproszeni amerykańscy eksperci zaprezentują polskim słuchaczom najlepsze amerykańskie doświadczenia w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, odnawialnych źródeł energii, tworzenia miejsc pracy bazujących na czystej energii i ochrony środowiska.

Składane wnioski muszą podejmować przynajmniej jeden z przedstawionych wyżej tematów; ponadto preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które:

  • przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami,
  • tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi,
  • włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby z niepełnosprawnościami, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich.

Kto może aplikować

O granty mogą się ubiegać miejscowi przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz mediów. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.

Formalności aplikacyjne

Pełną dokumentację należy przesłać na adres  grantspoland@state.gov .  W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

  • wypełniony w języku angielskim formularz wnioskowy,
  • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant,
  • dodatkowe formularze wymagane regulaminem konkursu,
  • budżet musi być skalkulowany w dolarach amerykańskich.

Wnioski będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli Ambasady USA i Konsulatu. Wszyscy wnioskodawcy będą poinformowani o wynikach prac. Ambasada nie będzie udzielać odpowiedzi w sprawie odrzuconych wniosków.

Dofinansowanie

Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 tys. dolarów. Preferowane będą projekty z wkładem własnym.  Ostateczne decyzje w sprawie grantów są uzależnione od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą pokrywane przez ambasadę.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dostępne w zasadach konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące programu grantów Ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.  

#konkurs #granty #ochronaśrodowiska #ekologia #źródłaenergii #czystepowietrze

stopka strony