Kariera Jutra


Program szkoleniowy i stażowy dla osób między 18 a 30 rokiem życia - pierwszy krok do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy w obszarze marketingu internetowego. 

Kariera Jutra to szansa na rozpoczęcie nowej kariery w marketingu internetowym, całkowicie od zera. Nie jest wymagana wcześniejsza wiedza branżowa.  Progarm daje dostęp do szytego na miarę programu szkoleniowego od najlepszych praktyków rynkowych oraz ekspertów z Google i SGH. Certyfikat ukończenia programu sygnowany jest przez Google i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W trakcie całego programu jest możliwość dostania się na jeden z 1200 3-miesięcznych, płatnych staży.

Cel

Głównym celem programu jest trwała integracja osób młodych na rynku pracy (w tym kobiet, osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców małych i średnich miejscowości) oraz przyczynienie się do poprawy ich perspektyw zawodowych. Celem jest zrealizowanie staży dla 1200 osób, w tym 660 kobiet.

Celem pośrednim jest umożliwienie polskim organizacjom transformacji cyfrowej, poprzez zapewnienie odpowiedniej kadry, co przyczyni się do odbudowy przychodów po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. 

Zasady

Po ukończonych szkoleniach, uczestnicy mogą ubiegać się o staż.

Na cykl szkoleniowy (Umiejętności Jutra) składa się:

  • 50 godzin materiałów szkoleniowych,
  • Ponad 20 interaktywnych webinarów,
  • Dostęp do ponad 30 trenerów,
  • Dostęp do aktywnej społeczności uczestników i trenerów.

Osoby, które spełnią kryteria mogą zakwalifikować się na staż. Stażystka/a musi przepracować nie mniej niż 25 i nie więcej niż 40 godzin tygodniowo oraz 120 godzin stażu miesięcznie – łącznie 360 godzin stażu w 3-miesiecznym okresie realizacji stażu.

Staż będzie realizowany zgodnie z Indywidualnym Programem Stażu oraz Umową stażową zawierającą szczegółowy opis praw i obowiązków każdej ze stron. Termin rozpoczęcia Stażu uzależniony jest od uzgodnień z Przyjmującym.

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby, które w momencie przystąpienia do Stażu spełniają łącznie poniższe kryteria formalne:

  1. są pełnoletnie i nie ukończyły 30 roku życia;
  2. zamieszkują na terenie Polski (osoby z obywatelstwem innym niż polskie muszą posiadać numer PESEL i/lub kartę stałego pobytu lub inny dokument poświadczający prawo do przebywania w Polsce lub dokument potwierdzający prawo do użytkowania lokalu);
  3. nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z zastrzeżeniem punktu 4.;
  4. są bezrobotne lub bierne zawodowo lub wykonują pracę na podstawie kontraktu krótkoterminowego (poniżej 6 m-cy) lub umowy cywilno-prawnej, a ich wynagrodzenie nie przekracza 120% wysokości min. wynagrodzenia za pracę (tj. 4188,00 PLN brutto dla rozpoczynających staż do 30.06.2023 r. i 4320,00 PLN brutto dla rozpoczynających staż od 01.07.2023 r.) lub pracują na umowę o pracę i należą do kategorii „ubodzy pracujący”;
  5. ukończyły cykl szkoleń Google na poziomie min. 80% i uzyskały Certyfikat.

Formalności aplikacyjne

Rekrutacja na szkolenia trwa do 31 marca. Po zrealizowanym szkoleniu chętni do odbycia Stażu mogą zgłosić się w terminie od 8 maja do 19 czerwca 2023 r. (poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://karierajutra.gov.pl/) oraz przekazać wszystkie wymagane, podpisane dokumenty. 

Po zgłoszeniu i wybraniu oferty przez Kandydatkę/ta, Przyjmujący na staż zaprasza wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną.

Dofinansowanie

Stypendium stażowe wynosi 3490,00 PLN dla rozpoczynających staż do 30.06.2023 r. i 3600,00 PLN brutto dla rozpoczynających staż od 01.07.2023 r. Kwoty te zostaną pomniejszone o zobowiązania publiczno-prawne po stronie Stażystki/ty i Organizatora stażu.

stopka strony