„Koalicje dla Niepodległej” 2022


Wspieranie inicjatyw oddolnych, obywatelskich, a także inspirowanie patriotycznych działań zakładających współpracę mieszkańców, instytucji oraz grup nieformalnych podejmowanych na poziomie lokalnym.

Cel

Włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. 

Celami szczegółowymi programu są: 

 • pobudzenie działań w społecznościach lokalnych;
 • wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, w szczególności uwzględniających ochronę dziedzictwa kulturowego danej społeczności;
 • umożliwienie korzystania ze środków na realizację zadań publicznych instytucjom, które do tej pory były wykluczone z powodu braku kwalifikacji i umiejętności, poprzez włączenie do „kadry kultury” nowych instytucji i osób;
 • krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym.

Kto może aplikować

 • samorządowe instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe

Wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia porozumienia o współpracy przy realizacji zadania z co najmniej dwoma podmiotami.

Partnerem porozumienia mogą być m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze (publiczne i niepubliczne),
 • uczelnie publiczne lub niepubliczne,
 • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • organizacje pozarządowe.

Zasady

Dotacje są przeznaczone na realizację następujących zadań:

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
 • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
 • rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
 • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzenia i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie przez system Witkac.

Termin realizacji zadania od 01.07.2022 r. do 20.11.2022 r. 

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Ogłoszenie o konkursie.

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO „KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ” 2022

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU DO PROGRAMU DOTACYJNEGO „KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ” 2022

Dofinansowanie

Można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 30 tys. złotych, przy czym poziom dofinansowania może wynosić do 100% całości budżetu zadania.

#niepodległa #grantypatriotyczne #pamięć #historia #inicjatywylokalne

stopka strony