Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP


Konkurs Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Cel

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

 • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
 • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Kto może aplikować

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich:

 • wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.),
 • koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491),
 • stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zasady

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. wojewódzkiego
 2. ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

Formalności aplikacyjne

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez:

 • poprawne wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej oraz dołączenie do niej wskazanych w Regulaminie załączników, w tym potwierdzenia rejestracji - w przypadku Kół podlegających obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru;
 • nagranie amatorskiego materiału audiowizualnego, przygotowanego i nagranego przez Koło, za pomocą którego zaprezentuje się i przedstawi w dowolny sposób swoją działalność - materiał powinien trwać do 120 sekund i zawierać m.in.: logo i nazwę KGW (lub samą nazwę, jeśli Koło nie posiada logo), najważniejsze informacje o Kole, przedstawienie głównego profilu działalności oraz informacje o realizowanych inicjatywach.

Powyższe materiały należy przesłać do 18 kwietnia br. na adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl w następującej formie:

 • wypełnioną kartę zgłoszeniową w formacie *.doc/docx oraz skan podpisanej karty w formacie *.pdf, wraz z załącznikami
 • zrealizowany materiał audiowizualny w formie jednego pliku wideo z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link zamieścić w treści e-maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

 

Więcej informacji na stronie organizatora

#KołoGospodyń #Lokalnie #Wieś #Tożsamość