Granty -

Konkurs grantowy FRSE

modele wsparcia dla osób uchodźczych z Ukrainy


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w rekrutacji na Grantobiorców do projektu „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel

Zadaniem wyłonionych organizacji będzie wdrożenie modelu wsparcia osób dorosłych (powyżej 18. roku życia) z Ukrainy, korzystających w Polsce z ochrony czasowej.

Kto może aplikować

Instytucjami uprawnionymi do ubiegania się o granty będą m.in. organizacje, których głównym celem działalności nie jest osiągnięcie zysku, biblioteki, domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 

Instytucje te powinny wykazać się doświadczeniem w pracy z cudzoziemcami.

Zasady

Tematyka zajęć powinna uwzględniać najważniejsze potrzeby tych obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. Będzie ona dotyczyła m.in.:

  • korzystania z usług polskiej ochrony zdrowia, urzędów pracy, przedszkoli i szkół,
  • wsparcia w nauce języka polskiego.

Obok zajęć edukacyjnych ważnym elementem wsparcia może być również skorzystanie z usług asystenta międzykulturowego, tłumacza czy porady prawnej.

Formalności aplikacyjne

Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem:  online.frse.org.pl

Formularze zgłoszeniowe złożone przed i po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line w języku polskim na stronie online.frse.org.pl.

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Procedurą realizacji projektu grantowego w Projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” oraz załącznikami do Procedury dostępnymi na stronie internetowej projektu https://szansa-power.frse.org.pl/ w zakładce Rekrutacja Grantobiorców.

Dofinansowanie

Alokacja na finansowanie wdrażania modeli wynosi 13 000 000,00 PLN. Kwota alokacji może ulec zwiększeniu. 

Poziom finansowania wdrażania modeli  wynosi 100% uprawnionych wydatków.

Liczba grantów objętych finansowaniem jest uzależniona od liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz ich wartości.

Maksymalna kwota grantu wynosi  500 000 PLN.

Dodatkowe informacje

Wdrażanie modeli może przebiegać w okresie od września 2022 do kwietnia 2023 roku i trwać od 4 do 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Grantobiorcy, wdrażanie modelu może zostać wydłużone o 1 miesiąc.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Projektu Szansa:

tel.: 797-011-635, 572-675-479, 572-675-439

e-mail: szansa@frse.org.pl; szansa@ibe.edu.pl

stopka strony