Konkurs EUCYS dla młodych naukowców


Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.

Kto może się zgłosić:
- zespoły liczące nie więcej niż 3 autorów;
- wszyscy autorzy powinni mieć 14-21 lat;
- praca musi powstać przed wstąpieniem każdego z nich na wyższą uczelnię.

Zasady konkursu:

  • Do Polskich Eliminacji można zgłaszać wyłącznie prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych - tylko w etapie najwyższym lub prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego;
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: fundusz.org/formularz-eucys
  • przesłać maszynowy opis zgłaszanej pracy badawczej o objętości do 20 stron znormalizowanych formatu A4 w języku polskim lub angielskim elektronicznie na adres: konkurs@fundusz.org lub pocztą tradycyjną do biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
  • dołączyć rekomendację (lub skan dyplomu/zaświadczenie z olimpiady)


Nagroda:
Nagrodą jest udział w finałach europejskich w Brukseli. Na etapie europejskim międzynarodowe jury przyznaje nagrody pieniężne:
- trzy pierwsze, równorzędne nagrody po 7000 euro,
- trzy drugie, równorzędne po 5000 euro,
- trzy trzecie, równorzędne po 3500 euro.
Nagrodą specjalną będzie pobyt w czołowych europejskich placówkach badawczych, a także na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym na uroczystości wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie.
Na etapie polskich eliminacji przewidziane są nagrody dla finalistów, w tym - indeksy najlepszych uczelni dla wszystkich laureatów (zwykle Jury nagradza 9 projektów, z czego 3 najlepsze zgłaszane są do finału).


Więcej informacji 

#konkursy #badania #naukowcy