Kreatywna Europa - komponent MEDIA (2014-2020)


Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa.

Cel

Program Kreatywna Europa składa się z trzech komponentów: Kultura, MEDIA, część międzysektorowa.

Głównymi celami programu są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł, m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Komponent MEDIA składa się z 14 schematów – obszarów dofinansowania, z różnymi terminami składania wniosków. Terminy w 2019 r. dla poszczególnych schematów:

Schemat Termin
Agenci sprzedaży 07.11
Development gier wideo 27.02
Development - projekt pojedynczy 24.04
Development - pakiet projektów 20.02
Dostęp do rynków 07.02
Dystrybucja - schemat automatyczny 05.09
Dystrybucja - schemat selektywny 04.06
Edukacja filmowa 07.03
Festiwale filmowe 08.05
Międzynarodowe fundusze koprodukcyjne 06.03
Promocja online 05.04
Sieci kin -
Szkolenia dla profesjonalistów -
TV programming 28.05

Podstawowe informacje dotyczące poszczególnych schematów.

AGENCI SPRZEDAŻY
Celem schematu jest wzmocnienie i wsparcie szerszej międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich poprzez zapewnienie – w oparciu o ich osiągnięcia na rynku – funduszy dla agentów sprzedaży, umożliwiających dalszą reinwestycję w nowe niekrajowe filmy europejskie. Schemat wspiera także rozwój współpracy pomiędzy producentami a dystrybutorami, wzmacniając w ten sposób konkurencyjność niekrajowych filmów europejskich, a także europejskich firm.

Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Całkowity budżet przeznaczony na wsparcie w ramach schematu wynosi ok. 2 600 000 euro. Wnioskodawcą może być tylko fundusz koprodukcji filmowej, działający od co najmniej 12 miesięcy.

DEVELOPMENT GIER VIDEO
Dofinansowanie developmentu gier video skierowane jest do niezależnych firm europejskich pragnących rozwijać projekt cyfrowej gry video, niezależnie od platformy oraz planowanego sposobu dystrybucji. W każdym przypadku gra musi być przeznaczona do komercyjnej dystrybucji, charakteryzować się wysokim stopniem interaktywności oraz posiadać elementy narracyjne.

Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie może wynosić 10 000 - 150 000 euro. Wnioskodawcą mogą być europejskie firmy produkujące gry wideo, działające od co najmniej 12 miesięcy.

DEVELOPMENT - PROJEKT POJEDYNCZY
1. Dofinansowanie na rozwój pojedynczego projektu filmowego lub VR przeznaczonego do dystrybucji kinowej (filmy fabularne, animowane i dokumenty kreatywne) o minimalnej długości 60 minut.
2. Dofinansowanie na rozwój pojedynczego projektu filmowego lub VR przeznaczonego do emisji telewizyjnej lub do wykorzystania komercyjnego na platformach cyfrowych (filmy fabularne, animowane, dokumenty kreatywne oraz projekty interaktywne).

Wnioski mogą składać niezależne europejskie firmy producenckie, które funkcjonują legalnie od co najmniej 12 miesięcy i mogą przedstawić udowodnione osiągnięcia oraz posiadają większość praw do projektu. Zalecane przez program Kreatywna Europa współfinansowanie wynosi 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania: od 25 000 do 60 000 euro, w zależności od rodzaju i gatunku projektu.

DEVELOPMENT - PAKIET PROJEKTÓW
1. Dofinansowanie developmentu pakietu od 3 do 5 projektów filmowych (filmy fabularne, animowane i dokumenty kreatywne) o minimalnej długości 60 minut, przeznaczonych do dystrybucji kinowej.
2. Dofinansowanie developmentu pakietu od 3 do 5 projektów filmowych, pojedynczych lub seriali (filmy fabularne, animowane, dokumenty kreatywne oraz projekty interaktywne), przeznaczone do emisji telewizyjnej lub/i eksploatacji na platformach cyfrowych.

Wnioski mogą składać niezależne europejskie firmy producenckie, które funkcjonują legalnie od co najmniej 36 miesięcy i mogą przedstawić udowodnione osiągnięcia oraz posiadają co najmniej 50% praw do projektów. Dofinansowanie wynosi od 70 000 do 210 000 euro, w zależności od planowanego rodzaju projektu, i może stanowić od 50 do 80% kosztów kwalifikowalnych.

DOSTĘP DO RYNKÓW
Dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem. Celem schematu jest ułatwienie kontaktów między firmami.

Wnioski składać mogą podmioty organizujące wydarzenia branżowe, mające na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz tworzące i rozwijające narzędzia internetowe ułatwiające dostępu do rynków europejskich profesjonalistom: prywatne firmy, organizacje non-profit, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, gminy, władze samorządowe i urzędy miejskie. Wkład finansowy UE nie może przekroczyć a) 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych działania w przypadku działań prowadzonych w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA; b) 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych działania w przypadku działań prowadzonych poza państwami uczestniczącymi w komponencie MEDIA.

DYSTRYBUCJA - SCHEMAT SELEKTYWNY
Wsparcie kampanii dystrybucyjnych niekrajowych europejskich filmów, zgłoszonych w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów, koordynowanych przez agenta sprzedaży.

Dofinansowanie (na każdego dystrybutora) wynosi maksymalnie 50% wydatków poniesionych na koszty promocji i reklamy (P&A) i wynosi maksymalnie od 10 000 do 150 000 euro, w zależności od regionu (w przypadku Polski: 60 000 euro). Firma wnioskująca o dofinansowanie musi być europejskim agentem sprzedaży wyspecjalizowanym w komercyjnej eksploatacji filmu przez marketing i sprzedaż licencji dystrybutorom lub innym firmom wprowadzającym film za granicą.

DYSTRYBUCJA - SCHEMAT AUTOMATYCZNY
Dofinansowywanie firm dystrybucyjnych w oparciu o ich dotychczasowe wyniki na rynku, a docelowo dalsze reinwestowanie w nowe europejskie koprodukcje.

Wysokość wsparcia zależy od ilości sprzedanych biletów na pokazy filmów europejskich przez dystrybutorów w roku kalendarzowym poprzedzającym aplikację (tzn. w 2017). Przyznane dofinansowanie musi zostać zainwestowane w koprodukcję lub dystrybucję niekrajowego filmu europejskiego – za pomocą minimalnych gwarancji dystrybucyjnych lub poprzez sfinansowanie kosztów kampanii marketingowej poprzedzającej wprowadzenie filmu do kin. Filmy muszą spełniać określone wymogi. Finansowy wkład UE nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Firma wnioskująca musi być europejskim dystrybutorem kinowym, zaangażowanym w działalność komercyjną mającą na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności filmu dla potrzeb eksploatacji w kinach. Powinno to stanowić główną działalność firmy lub jej oddziału.

EDUKACJA FILMOWA
wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące młodą (od 11 do 19 roku życia) publiczność. Jego celem jest zwiększanie zainteresowania i poprawa dostępu do europejskich dzieł audiowizualnych poprzez tworzenie programów edukacji filmowej.

Wnioskodawcą musi być konsorcjum składające się z partnerów mających siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA. O dofinansowanie mogą się ubiegać: organizacje pozarządowe, władze samorządowe, firmy. Finansowy wkład UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

W 2019 r. dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające stworzenie katalogu filmów europejskich, który zostanie udostępniony szkołom podstawowym i średnim.

FESTIWALE FILMOWE
Dofinansowanie dla organizatorów festiwali, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo co najmniej połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski: prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk, stowarzyszenie, fundacja, organizacja dobroczynna, organ samorządu lokalnego, rada miejska itp.
Dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnego grantu, wyliczanego na podstawie liczby prezentowanych europejskich filmów, jednak finansowy wkład UE nie powinien przekraczać 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia.  4 filmy krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone jako jeden film pełnometrażowy. Zakres dofinansowania festiwali filmów pełnometrażowych - od 27 000 do 75 000 euro. Zakres dofinansowania festiwali filmów krótkometrażowych: od 19 000 do 33 000 euro.

MIĘDZYNARODOWE FUNDUSZE KOPRODUKCYJNE
Dotacje dla międzynarodowych funduszy koprodukcji filmowej, których główną działalnością jest wspieranie międzynarodowych koprodukcji oraz wzmocnienie rozpowszechniania i dystrybucji projektów filmowych, wspieranych na etapie produkcji.

Wnioskodawcą może być wyłącznie fundusz koprodukcji filmowej, prowadzący działalność od co najmniej 12 miesięcy (jej głównym przedmiotem jest wspieranie międzynarodowych koprodukcji filmowych).  Finansowy wkład UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 400 000 euro.

PROMOCJA ONLINE
Wsparcie transnarodowego marketingu, tworzenia marki i dystrybucji utworów audiowizualnych na platformach niekinowych oraz promowanie innowacyjnych modeli dystrybucji i promocji prowadzących do budowania nowych rozwiązań biznesowych. Schemat obejmuje 3 działania.

O grant mogą ubiegać się profesjonaliści z branży audiowizualnej: producenci, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, właściciele kin, platformy VOD i inne organizacje - schemat wspiera spółki prywatne, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje charytatywne, samorządy gminne lub miejskie (o grant nie można aplikować indywidualnie). Maksymalne dofinansowanie to 60% budżetu projektu.

TV PROGRAMMING
Dofinansowanie telewizyjnych projektów filmowych (fabularnych, animowanych lub dokumentów kreatywnych), w których produkcję zaangażowanych jest co najmniej trzech nadawców telewizyjnych z różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA, oraz które cechuje potencjał dystrybucyjny na międzynarodową skalę.

Aplikować o środki mogą niezależne firmy producenckie, które chcą wyprodukować film przeznaczony do emisji w telewizyjny. Wnioskodawca musi być większościowym producentem utworu jeśli chodzi o prawa autorskie. Kwoty i zakres dofinansowania zależą od rodzaju produkcji i jej budżetu - od 10 do 20% kwalifikowanych kosztów i od 300 000 do 1 000 000 euro.

Więcej informacji

#aktywność #kultura #wyrównywanie #media #ngo #współpraca