Kultura w solidarności, solidarność w kulturze


Fundusz, utworzony przez Europejską Fundację Kultury, wspiera inicjatywy kulturalne podejmowane w trakcie trwania pandemii, których celem jest wzmocnienie solidarności Europejczyków oraz idei Europy jako wspólnej, otwartej dla obywateli przestrzeni.

European Culture of Solidarity Fund to program zainicjowany przez Europejską Fundację Kultury. Celem Funduszu jest dofinansowanie działań kulturalnych ukierunkowanych na wzmacnianie idei zjednoczonej Europy oraz wsparcie grup defaworyzowanych lub dyskryminowanych w różnych obszarach życia społecznego.

Kto może aplikować?
O grant mogą się ubiegać: osoby indywidualne, w tym freelancerzy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, prywatne przedsiębiorstwa i firmy sektora kreatywnego i innych, o ile posiadają możliwość realizacji założeń programu. Partie polityczne nie są uprawnione do składania wniosków.

Wniosek można składać z każdego miejsca na świecie, pod warunkiem, że spełnia on wymogi i odpowiada celom Programu.

Jakie działania mogą liczyć na wsparcie Funduszu?
W drugiej rundzie aplikacyjnej fundusz nadal wspiera wyróżniające się inicjatywy kulturalne, które wzmacniają solidarność europejską i zajmują się następstwami pandemii. Druga runda ma również na celu wyłonienie projektów, które realizują działania na rzecz zjednoczenia Europy i jej obywateli poprzez wspieranie lokalnych podmiotów kulturalnych w budowaniu sojuszy między narodami, ponad granicami i podziałami. Wsparcie finansowe otrzymają zwłaszcza takie działania, które umożliwiają szybkie i długofalowe rozwiązania problemów związanych z kryzysem. O dofinansowanie mogą się ubiegać inicjatywy, które:
- zachowują i rozwijają idee europejskiej solidarności na rzecz kultury - kluczowego elementu postrzegania Europy jako otwartej przestrzeni wspólnej;
- zakładają działania na rzecz nowych doświadczeń kulturowych i interakcji międzyludzkich w przyszłości, co będzie naturalną konsekwencją po zakończeniu pandemii;
- przygotowują grunt pod kulturowe odrodzenie Europy, podczas kryzysu i po nim.

Fundusz przewiduje finansowanie szerokiego zakresu działań, od zupełnie nowych inicjatyw po już istniejące, rozszerzające realizowane aktywności do poziomu europejskiego.

Szczególna uwaga zwracana będzie na projekty, które uwzględnią jeden lub kilka z poniższych aspektów:
- jasna wizja różnorodności, równości i włączenia zawarta we wniosku;
- rozwój regionów, w których do tej pory udostępniono niewiele środków finansowych na sektor kultury i sektor kreatywny w związku z zastojem gospodarczym wynikającym z epidemii;
- wykorzystanie bezpiecznych i otwartych narzędzi oraz platform cyfrowych, które są alternatywą dla pozaeuropejskich i zorientowanych głównie na zysk platform szerzących niesprawdzone informacje i fake newsy;
- świadomość globalnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem ekologicznym i kwestiami klimatycznymi.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie
Granty można wykorzystać na: koszty materiałów, koszty biurowe, narzędzia współpracy i komunikacji online, koszty produkcji/ realizacji, ale także wynagrodzenia dla ekspertów i personelu.

Wysokość dofinansowania
Fundusz oferuje trzy rodzaje grantów:
1. do 12 500 euro;
2. 12 500 do 25 000 euro;
3. od 25 000–40 000 euro.

W programie przewidziano kilka rund aplikacyjnych, w każdej z nich mają być przyznawane równe środki finansowe.

Więcej informacji

#pandemia #kultura #granty #wsparcie #współpraca