LIFE (2014-2020)


Unijny program LIFE współfinansuje przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i  klimatu.


Cel:
Głównym celem programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska i klimatu, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Program wspiera także działania informacyjne na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

W Polsce rolę punktu kontaktowego od 2008 r. pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dodatkowo proponując jedyny w Europie program współfinansowania projektów. NFOŚiGW konsultuje wnioski, organizuje spotkania informacyjne i szkolenia, odpowiada na pytania dotyczące programu.

Zasady finansowania:
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu LIFE to 60 proc. kosztów projektu. Wyjątkowo, w odniesieniu do wniosków dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych określonych w dyrektywie ptasiej i dyrektywie siedliskowej można otrzymać 75 proc. kosztów. Wnioskodawcy mogą jednak dodatkowo aplikować o dofinansowanie projektów ze środków krajowych do NFOŚiGW, w wyniku czego łączna kwota dofinansowania może wynieść nawet 95% kosztów projektu.

Kto może składać wnioski:
Każdy podmiot zarejestrowany na obszarze Unii Europejskiej może być beneficjentem. Aplikować można samodzielnie (beneficjent koordynujący) lub wraz z innym podmiotem (współbeneficjent). Możliwa jest również realizacja projektów o charakterze międzynarodowym.

W ramach współfinansowania programu LIFE ze środków NFOŚiGW beneficjentem mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przedsięwzięcie, którego dotyczy współfinansowanie NFOŚiGW musi dotyczyć obszaru Polski.

Typy projektówi terminy składania wniosków:
 

W ramach podprogramu "środowisko"
–„Traditional” projects:

 • Environment & Resource Efficiency (efektywne gospodarowanie zasobów i środowiska): od 2 kwietnia do 14 lipca 2020 r. (termin wydłużony);
 • Nature & Biodiversity (przyroda i różnorodność biologiczna): od 2 kwietnia do 16 lipca 2020 r. (termin wydłużony);
 • Environmental Governance & Information (zarządzanie i informacja dot. środowiska): od 2 kwietnia do 16 lipca 2020 r. (termin wydłużony);

– Integrated projects: od 2 kwietnia do 6 października 2020 r. (termin wydłużony);
– Technical assistance projects: od 2 kwietnia do 16 lipca 2020 r. (termin wydłużony).

W ramach podprogramu "działania na rzecz klimatu" 
–„Traditional” projects (wszystkie wnioski przyjmowane są od 2 kwietnia do 6 października 2020 r. - termin wydłużony):

 • Climate Change Mitigation (łagodzenie skutków zmiany klimatu);
   
 • Climate Change Adaptation (przystosowanie do skutków zmiany klimatu);
 • Climate Governance & Information (zarządzanie i Informacja dot. klimatu)
   

– Integrated projects:od 2 kwietnia do 6 października 2020 r. (termin wydłużony);
– Technical assistance projects: od 2 kwietnia do 16 lipca 2020 r. (termin wydłużony).
  
Nowe rozwiązania przyjęte z uwagi na koronawirusa:

 • Wszystkie powyższe deadliny zostały wydłużone o miesiąc;
 • Wnioskodawcy mogą zarejestrować się na dyskuję o koncepcji projektu z doradcą ze strony Organizatora;
 • Podmioty prywatne nie są zobowiązane do przeprowadzania otwartych przetargów na zamówienia o wartości powyżej 135 000 euro;
 • Projekty będą mogły wspierać finansowo wybrane lokalne inicjatywy, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu danego projektu;
 • Większe firmy mogą zakładać start-upy, które będą mogły zostać beneficjentami programiu LIFE.
   

Szczegóły odnośnie nowych rozwiązań dostępne są na stronie Organizatora. Wszelkie kolejne podjęte środki i aktualizacje pojawią się w tym samym miejscu.

Całkowity budżet programu na lata 2014-2020: 3 456 mln euro.

Więcej informacji - strona KE

Więcej informacji - strona NFOSiGW

#aktywność #środowisko #technologie #ngo