Lokalni herosi - 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości


Granty na wsparcie działań na rzecz lokalnych społeczności, realizowanych w partnerstwie organizacji pozarządowych i przedsiębiorców współpracujących z grupą EuroCash

Program jest wynikiem współpracy Fundacji Edukacja dla Demokracji, Eurocash SA oraz Brave Hearts sp. z o.o.

Obszary tematyczne
Zgłaszane projekty powinny dotyczyć wsparcia lokalnych inicjatyw w ramach jednej z 5 kategorii:
1. ekologia – działania na rzecz ochrony środowiska, w tym działania edukacyjne;
2. kultura – tworzenie i uczestnictwo społeczności lokalnych w działaniach kulturalnych;
3. sport – organizacja i/lub udział w lokalnych imprezach sportowych;
4. przestrzeń wspólna – poprawianie jakości życia mieszkańców i wzmacnianie więzi lokalnych;
5. pomoc – działania na rzecz grup i osób marginalizowanych i defaworyzowanych.

Kto może starać się o grant
Do konkursu grantowego mogą przystąpić organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne), pod warunkiem partnerstwa z przedsiębiorcą, współpracującym gospodarczo z Grupą Eurocash. Dokładne określenie tego partnerstwa znajduje się w regulaminie. Jeden podmiot może zgłosić jeden wniosek.

Po preselekcji wniosków nastąpi głosowanie internetowe, które wyłoni zwycięzców.

Wysokość grantów
Inicjatywy można zgłaszać w ramach 3 ścieżek dofinansowania:
– do 10 000 zł (89 grantów);
– do 50 000 zł (10 grantów);
– do 100 000 zł (1 grant).

Łączny budżet programu: 1 500 000 zł

Koszty administracji i zarządzania projektem nie mogą przekroczyć 15% grantu.

Termin realizacji projektów: 1 grudnia 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Termin składania wniosków: 22 lipca 2018 r.

Więcej informacji

#aktywność #środowisko #ngo #szkoła #sport #młodzież #osoby