Granty -

Niepodległość to nasza sprawa


Granty na upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Cel

Celem konkursu jest:

 • prezentacja ważnych wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,
 • kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie idei suwerenności narodu,
 • pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,  na temat walki Polaków o Niepodległość w okresie zaborów.

Zasady

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.: 

 • działania o charakterze patriotyczno-edukacyjnym dotyczących upamiętnienia dokonań ludności cywilnej i żołnierzy walczących o wolność i niepodległość Polski,
 • działania o charakterze patriotyczno-kulturalnym, w tym m.in. organizację pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych itp.
 • działania promujące pamięć o wydarzeniu historycznym,
 • opiekę nad grobami poległych powstańców, w tym również odnajdywanie „zapomnianych” grobów,
 • składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci,
 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów w wieku szkolnym z wiedzy na temat odzyskania niepodległości.

Kto może aplikować

 • organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

 • posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym,
 • dysponować potencjałem osobowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania,
 • prowadzić działalność statutową w danym zakresie.

Formalności aplikacyjne

W ogłoszeniu o konkursie znajdują się załączniki jak regulamin oraz wzór oferty, z którymi należy się zapoznać.

Wydrukowany egzemplarz oferty, w zamkniętej kopercie, opatrzonej informacją „Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. ...” należy złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres: 

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Al. Niepodległości 218, 00‑911 Warszawa.

Dopuszcza się złożenie maksymalnie dwóch ofert przez tego samego oferenta.

Dofinansowanie

Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości do 1 000 000,00 zł.

W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy wpisać wszystkie działania, które zaplanowane zostały do realizacji. Kosztorys zadania musi być czytelny i logiczny.

Dofinansowanie wynosi 80%. Od wnioskodawcy wymaga się10% budżetu wkładu własnego niefinansowego i 10% budżetu wkładu własnego finansowego.

Dodatkowe informacje

Termin dokonania oceny formalnej ofert - do dnia 23 września 2021 r.

Termin dokonania oceny merytorycznej ofert - do dnia 8 października 2021 r.

Termin realizacji zadań od dnia 29 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

#granty #zadaniapubliczne #patriotyzm

stopka strony