Granty -

Ogólnopolski Program Stypendialny USKI Polska


Program stypendialny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Szkoły mogą w nim uczestniczyć poprzez zgłoszenie uczniów. 

Cel

Celem programu jest wspieranie najlepszych uczniów, kształtowanie aktywnej postawy społecznej młodzieży, rozwijanie jej zainteresowań, inspirowanie do działań poprzez popularyzowanie pozytywnych wzorców zachowań.

Kto może aplikować

Stypendia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś szczególnym dla swojego regionu.

Uczniów zgłaszają szkoły.

Stypendium może być udzielone uczniowi tylko raz na okres 5 miesięcy w czasie trwania nauki w szkole danego typu. 

Zasady

Terminy zgłaszania uczestników do programu w roku szkolnym 2021/2022

  • I semestr: od 13 września 2021 r. do 22 października 2021 r.
  • II semestr: od 3 stycznia 2022 r. do 18 marca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wybór laureatów odbywa się w dwóch etapach. 

W pierwszym etapie szkoła ucznia typuje uczniów i przesyła wnioski razem z opisem i uzasadnieniem do USKI Polska. 

W drugim etapie Kapituła Wewnętrzna powołana przez organizatora, wyłoni listę osób nominowanych. 

Na kandydatów można również głosować na stronie internetowej USKI Polska. Oddane głosy będą dodatkowo punktowane przy przyznawaniu stypendium. 

Terminy głosowania

  • I semestr 2021/2022 – głosowanie od 3 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
  • II semestr 2021/2022 – głosowanie od 30 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

Kapitułę Zewnętrzną tworzą dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy zgłoszą ucznia do programu stypendialnego oraz osoby imiennie zaproszone przez organizatora. Zgłaszanie kandydatów jest jednoznaczne z deklaracją uczestnictwa w kapitule i czynnym udziałem w głosowaniu.

Formalności aplikacyjne

Kandydatów zgłasza Dyrekcja szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wniosek oraz załączniki należy przesłać na adres USKI Polska.

Następnie na stronie organizatora odbywa się głosowanie publiczne oraz głosowanie dla Dyrektorów szkół biorących udział w programie.

Dokumenty konkursowe określone są regulaminem

Do pobrania wymagane dokumenty: Załącznik 1 (wypełnia Dyrekcja szkoły), Załącznik 2 (wypełnia uczeń lub prawny opiekun).

Dofinansowanie

Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesięcy (tj. na I i II semestr szkolny) w wysokości 150,00 PLN miesięcznie

Stypendia dla uczniów będą przelewane na konto szkoły lub opiekuna prawnego do końca danego semestru (do końca stycznia lub do końca czerwca — zależnie od edycji stypendium). W tytule przelewu będą podane następujące informacje: imię i nazwisko ucznia oraz za jaki okres zostało przyznane stypendium. Równocześnie szkoła zobowiązuje się do przekazania stypendium uczniowi.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu 12 418 87 50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

#stypendium #zdolniuczniowe #szkołapodstawowa #szkołaponadpodstawowa

stopka strony