„PhDo” - naukowe stypendium doktoranckie


Stypendia dla doktorantów współpracujących z organizacją pozarządową, a temat pracy doktorskiej jest (lub będzie) wprost powiązany z działalnością tej organizacji lub użyteczny dla całego trzeciego sektora.

Kto może aplikować

O stypendia naukowe mogą się ubiegać doktoranci, którzy: 

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w: polskich akademickich uczelniach publicznych lub w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów albo na kształcenie w szkole doktorskiej,
  • będą odbywali kształcenie po raz pierwszy na danym roku,
  • kształcą się na I, II, III lub IV roku na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej,
  • w opinii promotora bądź opiekuna naukowego wykazują się - adekwatnie do etapu kształcenia - zaangażowaniem, postępami w pracy naukowej lub w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  • zadeklarują współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną  przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub ulepszonych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji, trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych) i/lub w sferze działań obywatelskich.

O stypendia naukowe mogą się ubiegać doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie.

Formalności aplikacyjne

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku aplikacyjnego online wraz z załącznikami, w systemie informatycznym do składania aplikacji, dostępnym na stronie https://nw.stypendia-pomostowe.pl/login wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie

Dofinansowanie

Roczne stypendium naukowe wynosi 18.000 zł i jest przyznawane oraz wypłacane w równych ratach w okresie 10 miesięcy (od października do lipca). 

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie.

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i Fundacja Stocznia, fundatorem naukowych stypendiów doktoranckich jest PAFW, a jego realizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP).

Kontakt w sprawach formalnych: Anna Wiśniewska, tel.: 42 632 59 91.

Kontakt w sprawach merytorycznych: Marcin Górecki, tel.: 500 142 994.

#stypendia #doktoranci #pracadoktorska

stopka strony