Polska pomoc rozwojowa


Dofinansowanie projektów różnych form wsparcia rozwojowego wybranych regionów i państw świata

Dofinansowanie projektów różnych form wsparcia rozwojowego wybranych państw Europy, Azji i Afryki.

Celem zadania jest realizacja działań pomocy rozwojowej odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2019 r.”

Kto może ubiegać się o dotację
Wnioski składać mogą m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, niepubliczne szkoły wyższe, spółdzielnie socjalne, izby gospodarcze i rolnicze, spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe (które nie działają w celu osiągnięcia zysku), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie stosunku Państwa do Kościoła, innych kościołów oraz związków wyznaniowych (jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego).

Rodzaj działań (priorytety), które może obejmować dofinansowanie z wyszczególnieniem krajów, w których można te działania realizować. W poszczególnych państwach obowiązują też wykluczenia niektórych regionów - m.in. objętych działaniami wojennymi lub okupowanymi.

– Dobre rządzenie
Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina.

– Kapitał ludzki
Białoruś, Gruzja, Ukraina, Etiopia, Kenia, Senegal, Tanzania, Uganda, Mjanma (Birma), Liban, Palestyna.

Przedsiębiorczość i sektor prywatny
Białoruś, Ukraina, Etiopia, Kenia, Senegal, Tanzania, Mjanma (Birma), Liban, Palestyna.

– Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
Mołdawia, Palestyna.

Ochrona środowiska
Etiopia, Kenia, Senegal, Tanzania, Liban.

Jak aplikować
Należy zarejestrować się na stronie Polskiej Pomocy w celu uzyskania dostępu do formularza oferty. Po wypełnieniu wniosku należy przesłać go online, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub kurierem lub złożyć osobiści e w dzienniku podawczym MSZ.

Kwoty dotacji
Minimalne kwoty dotacji wynoszą:
- 200 000 zł (150 000 zł w przypadku jednostek samorządu terytorialnego) dla projektów realizowanych na rzecz Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy;
- 350 000 zł dla projektów realizowanych na rzecz Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii, Ugandy, Mjanmy (Birmy), Libanu i Palestyny.
Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty dotacji.

Budżet programu: 22 100 000 zł.

Termin składania wniosków: 9 stycznia 2019 r.
Termin rejestracji: co najmniej 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Więcej informacji

#aktywność #demokracja #przedsiębiorczość, #środowisko #wyrównywanie #prawa #ngo