Granty -

Polsko-Niemieckie Stypendium 2021 „Energia i Klimat“


Program stypendialny dla dziennikarzy, którzy chcieliby przez sześć do ośmiu tygodni zajmować się konkretnymi zagadnieniami związanymi z energią i zmianami klimatu.

Cel

Stypendium umożliwia dziennikarzom poznanie kraju-gospodarza programu z perspektywy korespondenta zagranicznego, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i wymianę wiedzy. Stypendyści zdobędą bardziej pogłębioną i bardziej szczegółową wiedzę z zakresu klimatu i energii, otrzymując możliwość pracy nad wybranymi zagadnieniami, współpracy w międzynarodowym gronie oraz doskonalenia swych kwalifikacji. W czasie trwania stypendium uczestnicy programu „Klimat i Energia” zapoznają się z transgranicznym projektem pozyskiwania informacji na wspólnie wybrany temat.

Kto może aplikować

Polscy i niemieccy dziennikarze w wieku od 18 do 40 lat.

Zasady

Stypendium umożliwia dziennikarzom poznanie kraju goszczącego z perspektywy korespondenta zagranicznego, nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń. Uczestnicy Programu Stypendialnego IJP będą mieli możliwość poszerzać wiedzę na interesujące ich tematy, pracować nad nimi samodzielnie jak i w międzynarodowym środowisku oraz pogłębić specjalizację w zakresie klimatu i energii. Dziennikarze zostaną także zaproszeni do zapoznania się w czasie pobytu stypendialnego z realizacją transgranicznego projektu współpracy dziennikarskiej nad pogłębionym materiałem na wybrany wspólnie temat.

Formalności aplikacyjne

Do wniosku o stypendium należy załączyć:

  • Tabelaryczny życiorys ze zdjęciem
  • Opinię kierownika działu lub redaktora naczelnego wyrażającą też poparcie dla składanej aplikacji
  • cztery próbki materiałów tekstowych (dziennikarze telewizyjni i radiowi poproszeni są o sporządzenie obszernej listy swoich najlepszych materiałów)
  • dwie preferencje dotyczące miejsca odbycia stypendium - media lub kraj związkowy/miasto

Aplikację z załącznikami należy przesłać w JEDNYM pliku PDF na adres: fischer@ijp.org

Ogłoszenie o stypendium.

Dofinansowanie

Stypendium w wysokości 3 800 euro wypłacane jest jednorazowo. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie części kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Uczestnicy sami ponoszą dodatkowe koszty.

#stypendium #dziennikarstwo #polskoniemieckiestypendium #energiaiklimat

stopka strony