Granty -

Praktyki w Radzie Unii Europejskiej


Płatne staże, niepłatne praktyki, praktyki zarezerwowane dla studentów krajowych szkół administracji, a także możliwość odbycia krótkich, niepłatnych praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej .

Każdego roku Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oferuje płatne staże, niepłatne praktyki, praktyki zarezerwowane dla studentów krajowych szkół administracji, a także - to nowość - możliwość odbycia krótkich, niepłatnych praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich.

PŁATNE STAŻE
Odbywają się w jednym z departamentów Sekretariatu Generalnego Rady. Podstawowym kryterium są wyniki osiągnięte podczas studiów. Pod uwagę brana jest również równowaga geograficzna i równowaga płci. Wszystkie aplikacje są analizowane pod kątem potrzeb poszczególnych departamentów Sekretariatu Generalnego Rady.

Czas trwania stażu: 5 miesięcy.

Kryteria selekcji
Kandydaci powinni:
- być obywatelami państw członkowskich UE;
- ukończyć co najmniej pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego i posiadać stosowny certyfikat;
- legitymować się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego lub francuskiego
W tym programie nie mogą uczestniczyć urzędnicy państwowi oraz osoby, które korzystały wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych.

Preferowani będą kandydaci, którzy:
- ukończyli, lub rozpoczęli studia z zakresu integracji europejskiej,
- pracują w instytucji, której działalnośc związana jest z Unią Europejską.

Możliwe jest dodatkowe poproszenie kandydata o rozmową kwalifikacyjną przez Skype’a lub telefonicznie. Rocznie o płatny staż ubiega się od 2500 do 5000 osób - przyjętych zostaje 50.

Wysokość grantu w 2017 r.: 1159,44 euro na miesiąc. Można również starać się o zwrot kosztów podróży - jego wysokość określają stawki ryczałtowe, które zależą od odległości od Brukseli (zwrot przysługuje osobom mieszkającym od 50 km wzwyż od Brukseli). O dodatkowe dofinansowanie mogą się również starać osoby niepełnosprawne - może ono wynieść maksymalnie kwotę równą połowie grantu.

Terminy aplikowania
- 11 września – 16 października: dla staży trwających od 1 lutego do 30 czerwca następnego roku;
- 15 stycznia – 15 marca: dla staży trwających od 1 września do 31 stycznia następnego roku.

Więcej informacji
 

NIEPŁATNE PRAKTYKI
Przeznaczone są dla studentów, którzy muszą odbyć praktyki w celu zaliczenia studiów. Praktyki dla studentów trwają od 1 do 5 miesięcy w zależności od
wymagań instytucji edukacyjnej studenta.

Czas trwania praktyki: od 2 do 5 miesięcy.

Kryteria selekcji
Kandydaci powinni:
- być obywatelami państw członkowskich UE;
- być studentami trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów,
- legitymować się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego lub francuskiego.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które korzystały wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych.

Terminy aplikowania
- 1 października (okres praktyk: 1 lutego - 30 czerwca następnego roku);
- 1 kwietnia (okres praktyk: 1 września - 31 stycznia - następnego roku).

O niepłatną praktykę rocznie ubiega się od 75 do 100 kandydatów; wybranych zostaje od 10 do 15.

Świadczenia: Praktykanci mogą się ubiegać o zwrot kosztów podróży, na tych samych zasadach, co uczestnicy płatnych staży. Dostępne są również świadczenia dla osób niepełnosprawnych (disability allowance), również na zasadach określonych dla uczestników płatnych staży.

Więcej informacji

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW KRAJOWYCH SZKÓŁ ADMINISTRACJI
Zgłoszenie powinno być przesłane do dyrektora działu HR przez szkołę kandydata. Więcej informacji udziela biuro staży i praktyk: stages@consilium.europa.eu

Czas trwania: od 2 do 5 miesięcy.

Terminy aplikowania
- 1 października (okres praktyk: 1 lutego - 30 czerwca następnego roku);
- 1 kwietnia (okres praktyk: 1 września - 31 stycznia - następnego roku).

Świadczenia: dostępne tylko w przypadku osób niepełnosprawnych (disability allowance), o ile takie świadczenia nie przysługują niepełnosprawnej osobie w ramach macierzystej placówki.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

Czas trwania: od 1 do 2 tygodni.

Dla tej formy rozwoju zawodowego nie przewiduje się żadnego wsparcia finansowego.


Więcej informacji


Uwaga ogólna - osoby posiadające konta na gmailu lub hotmailu muszą po wysłaniu aplikacji często sprawdzać skrzynkę spamu. Te (ale też inne) programy traktują maile wysyłane z sekretariatu Rady UE („bureau de stages” - stages@consilium.europa.eu) właśnie jako spam.

#demokracja #absolwenci #praktyki #studenci #praktyki