Granty -

Program Edukacja


Granty na rozwój kadry i działania dydaktyczne w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, mobilność w szkolnictwie wyższym oraz partnerstwa na rzecz poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach, w tym kształcenia i szkoleń zawodowych

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. Program Edukacja jest jednym z programów wdrażanych na mocy umów podpisanych 20 grudnia 2017 r. pomiędzy Państwami-Darczyńcami: Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja programu Erasmus+.

Partnerami programu są:
- Islandzkie Centrum Badań | RANNIS - The Icelandic Centre for Research;
Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego | AIBA - The National Agency for International Education Affairs (Liechtenstein);
Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym | DIKU - Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education.

W Programie Edukacja określono 6 priorytetowych obszarów tematycznych:

 • edukacja włączająca;
 • zarządzanie w edukacji;
 • jakość kształcenia;
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania, współpracę instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami;
 • poradnictwo zawodowe;
 • edukacja w zakresie „dobrostanu dzieci” – child welfare education.

Wnioski o granty na działania można składać w ramach 4 komponentów, z podziałem na rodzaje zadań:

 1. Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej:
  • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej służące wymianie doświadczeń bądź realizacji staży typu „job shadowing”;
  • intensywne szkolenia dla polskiej kadry pracującej w obszarze edukacji, prowadzone w Polsce przez ekspertów z Państw-Darczyńców;
 2. Mobilność w szkolnictwie wyższym:
  • dla studentów – wymiany oraz praktyki;
  • dla kadry dydaktycznej i naukowej, w kraju zapraszającym – prowadzenie zajęć; uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; job shadowing;
 3. Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego poprzez:
  • opracowanie lub uaktualnienie oferty nauczania, w tym programów nauczania, wypracowaniu nowych narzędzi czy metod nauczania;
  • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców;
  • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego oraz kształcenia ustawicznego.
 4. Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET oraz kształcenia ustawicznego) poprzez działania analogiczne do wymienionych dla 3. obszaru tematycznego, przy czym, dla ostatniego z nich, kwalifikowalna może być strategia rozwoju systemu edukacyjnego.

Działania wspierające. Współpraca bilateralna
Ważnym elementem programu jest wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami, m.in. poprzez współpracę polskich instytucji z podmiotami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W związku z tym Operator (FRSE) podejmuje działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców.
W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej jest również możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie wizyt przygotowawczych, które powinny przyczynić się do późniejszego złożenia wspólnego wniosku w ramach działań programowych.

Kwoty dofinansowania
Dofinansowanie projektów pokrywa do 100% kosztów kwalifikowalnych działań, a w przypadku NGO - do 90%. Minimalne i maksymalne dofinansowanie zależy od komponentu:
- komponent 1. - a) wizyty studyjne: od 1975 euro do 8975 euro; b) intensywne szkolenia: od 5450 euro do 30 000 euro;
- komponent 2. - od 20 000 do 200 000 euro.
- komponent 3. - a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia: od 35 000 euro do 250 000 euro; b) wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców: od 35 000 euro do 100 000 euro; c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/ regionalnych/ krajowych strategii/ polityk: od 35 000 euro do 250 000 euro.
- komponent 4. - a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia: od 35 000 euro do 250 000 euro; b) wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców: od 35 000 euro do 100 000 euro; c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/ regionalnych/ krajowych strategii/ polityk: od 35 000 euro do 250 000 euro.

Czas trwania projektów i działań:
- komponent 1. - a) wizyty studyjne: długość projektu - do 6 miesięcy, długość wizyt - od 3 do 7 dni roboczych + 2 dni; b) intensywne szkolenia: długość projektu - do 6 miesięcy, długość szkoleń - od 2 do 5 dni.
- komponent 2. - czas trwania projektu: 15 miesięcy, od 1 lipca 2020 r. do końca września 2021 r.;
- komponent 3. - a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia: od 6 do 24 miesięcy; b) wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców: od 3 do 12 miesięcy; c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/ regionalnych/ krajowych strategii/ polityk: od 6 do 24 miesięcy;
- komponent 4. - opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia: od 6 do 24 miesięcy; b) wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców: od 3 do 12 miesięcy; c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/ regionalnych/ krajowych strategii/ polityk: od 6 do 24 miesięcy;

Końcowym terminem realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Edukacja jest 30 kwietnia 2024 r.

Budżet Programu Edukacja: 23 000 000 euro (z czego 3 000 000 euro to wkład krajowy).
Budżet programu w najbliższym naborze: 7 201 257 euro, w tym:
- komponent 1. - 411 370 euro;
- komponent 2. - 1 371 178 euro;
- komponent 3. - 2 914 000 euro;
- komponent 4. - 2 504 709 euro.

Więcej informacji

#wyrównywanie #technologie #kształcenie #ngo #szkoła #studenci #nauczyciele #szkolenia #młodzież #osoby