Granty -

Program Edukacja


Kończy się etap kontraktowania projektów II naboru wniosków. W roku 2022 nie jest planowany III nabór wniosków.

Granty na rozwój kadry i działania dydaktyczne w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, mobilność w szkolnictwie wyższym oraz partnerstwa na rzecz poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach, w tym kształcenia i szkoleń zawodowych.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. Program Edukacja jest jednym z programów wdrażanych na mocy umów podpisanych 20 grudnia 2017 r. pomiędzy Państwami-Darczyńcami: Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja programu Erasmus+.
 

Partnerami programu są:
- Islandzkie Centrum Badań | RANNIS - The Icelandic Centre for Research;
Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego | AIBA - The National Agency for International Education Affairs (Liechtenstein);
Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym | DIKU - Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education.

W Programie Edukacja określono 6 priorytetowych obszarów tematycznych:

 • edukacja włączająca;
 • zarządzanie w edukacji;
 • jakość kształcenia;
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania, współpracę instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami;
 • poradnictwo zawodowe;
 • edukacja w zakresie „dobrostanu dzieci” – child welfare education.

Wnioski o granty na działania można składać w ramach 4 komponentów, z podziałem na rodzaje zadań:

 1. Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej:
  • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej służące wymianie doświadczeń bądź realizacji staży typu „job shadowing”;
  • intensywne szkolenia dla polskiej kadry pracującej w obszarze edukacji, prowadzone w Polsce przez ekspertów z Państw-Darczyńców;
 2. Mobilność w szkolnictwie wyższym: 
  • dla studentów – wymiany oraz praktyki;
  • dla kadry dydaktycznej i naukowej, w kraju zapraszającym – prowadzenie zajęć; uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; job shadowing;
 3. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego poprzez: 
  • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania;
  • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców;
  • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego oraz kształcenia ustawicznego;
  • edukację zdalną.
    
 4. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET oraz zawodowego kształcenia ustawicznego) poprzez działania analogiczne do wymienionych dla 3. obszaru tematycznego.

Działania wspierające. Współpraca bilateralna
Ważnym elementem programu jest wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami, m.in. poprzez współpracę polskich instytucji z podmiotami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W związku z tym Operator (FRSE) podejmuje działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców.
W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej jest również możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie wizyt przygotowawczych, które powinny przyczynić się do późniejszego złożenia wspólnego wniosku w ramach działań programowych.

Kwoty dofinansowania
Dofinansowanie projektów pokrywa do 100% kosztów kwalifikowalnych działań, a w przypadku NGO - do 90%. Minimalne i maksymalne dofinansowanie zależy od komponentu:
- komponent 1. - a) wizyty studyjne: od 1975 euro do 8975 euro; b) intensywne szkolenia: od 5450 euro do 30 000 euro;
- komponent 2. - od 20 000 do 200 000 euro.
- komponent 3. - a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia: od 35 000 euro do 250 000 euro; b) wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców: od 35 000 euro do 100 000 euro; c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/ regionalnych/ krajowych strategii: od 35 000 euro do 250 000 euro; d) edukacja zdalna: od 35 000 do 250 000 euro.
- komponent 4. - a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia: od 35 000 euro do 250 000 euro; b) wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców: od 35 000 euro do 100 000 euro; c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/ regionalnych/ krajowych strategii/ polityk: od 35 000 euro do 250 000 euro.

Czas trwania projektów i działań:
- komponent 1. - a) wizyty studyjne: długość projektu - do 6 miesięcy, długość wizyt - od 3 do 7 dni roboczych + 2 dni; b) intensywne szkolenia: długość projektu - do 6 miesięcy, długość szkoleń - od 2 do 5 dni. Projekt powinien rozpocząć się przed 30 kwietnia 2022 r.
- komponent 2. - czas trwania projektu: 18 miesięcy - od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2023 r.;
- komponent 3. - a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia: od 6 do 24 miesięcy; b) wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców: od 3 do 12 miesięcy; c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/ regionalnych/ krajowych strategii/ polityk: od 6 do 24 miesięcy; d) edukacja zdalna: od 6 do 24 miesięcy. Projekt powinien rozpocząć się przed 30 kwietnia 2022 r.
- komponent 4. - opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia: od 6 do 24 miesięcy; b) wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców: od 3 do 12 miesięcy; c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/ regionalnych/ krajowych strategii: od 6 do 24 miesięcy; d) edukacja zdalna: od 6 do 24 miesięcy. Projekt powinien rozpocząć się przed 30 kwietnia 2022 r.

Końcowym terminem realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Edukacja jest 30 kwietnia 2024 r.

Budżet Programu Edukacja: 23 000 000 euro (z czego 3 000 000 euro to wkład krajowy).
Budżet programu w najbliższym naborze: 14 381 096 euro, w tym:
- komponent 1. - 822 740 euro;
- komponent 2. - 1 371 178 euro;
- komponent 3. - 6 513 589 euro;
- komponent 4. - 5 673 589 euro.

Więcej informacji

#wyrównywanie #technologie #kształcenie #ngo #szkoła #studenci #nauczyciele #szkolenia #młodzież #osoby

stopka strony