Program grantowy „Godność. Wolność. Niepodległość”


Granty na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cel

Granty przyznawane w ramach „Godność. Wolność. Niepodległość” są częścią wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, do których należą m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Propozycje projektów powinny obowiązkowo zawierać:
– organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków;
– zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej;

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O grant na działania mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Placówki te składają wnioski do organu prowadzącego, który aplikuje o środki do MEN-u. Na stronie konkursu znajdują się formularze wniosków dla dyrektora placówki oraz dla organu prowadzącego.

Termin realizacji zadań: do 30 listopada 2018 r.

Dofinansowanie:
– wysokość dofinansowania dla placówki edukacyjnej: od 3000 do 10 000 zł;
– wysokość dofinansowania dla organu prowadzącego na realizację zadania przez placówkę: od 3000 do 50 000 zł.

Organ prowadzący powinien zapewnić minimum 20% wkładu własnego. Placówki oświatowe otrzymają środki finansowe do 28 września 2018 r.

Termin składania wniosków: 11 czerwca 2018 r.
(termin dla szkół na składanie wniosków do organów prowadzących).

Więcej informacji

#aktywność #kultura #demokracja #prawa #szkoła #nauczyciele #młodzież #osoby