Granty -

Program KULTURA - Poprawa dostępu do kultury i sztuki


Trwa trzeci i ostatni nabór do Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Cel

Celem działania jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów:

  • przedsiębiorczości kulturalnej
  • rozwoju publiczności
  • wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych

Kto może aplikować

  • publiczne instytucje kultury
  • archiwa państwowe
  • szkoły i uczelnie artystyczne
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • organizacje pozarządowe z sektora kultury
  • jednostki samorządu terytorialnego

Zasady

Dofinansowanie można uzyskać na międzynarodowe projekty realizowane we współpracy z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i polegające m.in. na organizacji wydarzeń artystycznych, jak np. wystaw, spektakli, koncertów, festiwali, współpracy oraz wymianie artystów czy edukacji kulturalnej i artystycznej.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami.

Formalności aplikacyjne

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

TYPY PARTNERÓW

Partnerzy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu:

Każdy podmiot, zarówno publiczny jak i prywatny, komercyjny lub niekomercyjny i pozarządowa organizacja, ustanowiona jako osoba prawna w Państwie Darczyńcy, których głównym przedmiotem działalności jest działalność w sektorze kultury i w branżach kreatywnych.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI)

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu

Wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 Euro

Maksymalna wartość dofinasowania wynosi 500 000 Euro

Budżet

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi: 4 174 070,30 Euro

#ProgramKultura #EOG

stopka strony