Program RITA „Przemiany w Regionie”


Program „Przemiany w Regionie” wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu nowych elit i liderów zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego

RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). W latach 2000-2018 sfinansowano 1030 projektów.

Kraje objęte programem
Projekty mogą dotyczyć następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan. 

Cel programu i dofinansowywane działania
Celem programu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem. Organizacje realizujące program mają za zadanie podzielić się polskim doświadczeniem transformacji w następujących sferach:
- problemy społeczne, socjalne; 
- edukacja i wychowanie;
- rozwój przedsiębiorczości;
- dziedzictwo kulturowe;
- rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
- rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
- rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prawne i organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z wymienionych powyżej krajów (możliwe są uzasadnione merytorycznie wyjątki od tej reguły).

Wnioski składa się wyłącznie online poprzez generator wniosków. Jeden podmiot może złożyć maksymalnie dwa wnioski.

Wysokość dofinansowania
Maksymalna wartość dofinansowania to 60 000 zł na jeden wniosek. Wymagany jest minimalny wkład własny w wysokości 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego). Koszty administracji i zarządzania projektem nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.

Budżet programu: 670 000 zł na każdą edycję.

Okres realizacji projektów
1. Edycja wiosenna: (nie wcześniej niż) 1 czerwca 2019 r. -  31 maja 2020 r.
2. Edycja jesienna: (nie wcześniej niż) 1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

Termin składania wniosków: 2 razy w roku - 15 marca i 15 października.
Wnioski składa się do godz. 16.00.

Więcej informacji

#aktywność #demokracja #wyrównywanie #ngo