Granty -

Program Stypendialny Fundacji Śnieżki "Twoja Szansa"


Jeśli jesteś uczniem lub studentem, osiągasz wybitne wyniki w wybranej przez siebie dziedzinie – naukowej, artystycznej, sportowej… masz pomysł na swój dalszy rozwój w tym kierunku, a Twoja sytuacja materialna utrudnia lub uniemożliwia Ci osiągnięcie wymarzonego celu ten program stypendialny jest dla Ciebie!

Cel

Celem Programu jest promowanie uczniów oraz studentów ambitnych i wybitnie uzdolnionych, wyróżniających się wysokimi osiągnięciami  w wybranej przez siebie dziedzinie, oraz wspieranie i umożliwienie im dalszego rozwoju.

Kto może aplikować

Do stypendium mogą być zakwalifikowani w szczególności uczniowie oraz studenci którzy:

  • pochodzą z rodzin osiągających bardzo niskie dochody tzn. o średnim miesięcznym dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę ogłaszane przez Radę Ministrów w roku złożenia wniosku. Dochód powinien być wyliczony jako średnia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku stypendialnego,
  • uczą się w szkole średniej, deklarują kontynuowanie nauki w szkole wyższej lub już studiują w szkole wyższej
  • wykazują szczególne uzdolnienia we wskazanej dziedzinie i  mają udokumentowane sukcesy w olimpiadach, przedmiotowych konkursach, zawodach sportowych itp.na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, w dziedzinie, w której ubiegają się o stypendium.

Zasady

Wysokość stypendium zależy od wnioskowanej w formularzu kwoty, z zastrzeżeniem jednak, że nie zawsze pokryta zostanie całość potrzebnych środków. W razie wystąpienia obowiązku podatkowego Fundacja zobowiązuje się pokryć wysokość podatku.

O wstępnym zakwalifikowaniu się do drugiego etapu rozpatrywania wniosków o Stypendium Komisja informuje zainteresowanych listownie, telefonicznie lub drogą e-mailową w  terminie do miesiąca od przesłania formularza.

Formalności aplikacyjne

Uczeń/student ubiegający się o Stypendium wypełnia formularz, znajdujący się na stronie internetowej organizatora.

Więcej informacji