Granty -

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda


Stypendia dla obywateli z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji oraz Ukrainy na badania w Polsce.

Cele
Program ma na celu dzielenie się z innymi krajami Europy polskimi doświadczeniami związanymi z transformacją ustrojową. Stypendyści zdobytą w Polsce wiedzę i umiejętności wykorzystają na rzecz przemian gospodarczych i społecznych w swoich krajach.

Dofinansowane działania
 • Stypendium w wysokości 18 000 PLN (wypłacane w 9 ratach przez 9 miesięcy)
 • Zwrot kosztów komunikacji miejskiej
 • Zakup materiałów i pomocy naukowych
 • Ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia
 • Udział w programie orientacyjnym oraz w zjeździe wszystkich stypendystów
 • Zakwaterowanie na okres 9 miesięcy
 • Kursy języka polskiego (w okresie czerwiec-październik)
 • Podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
 • Opłaty wizowe.

W ramach programu można studiować następujące dziedziny: 

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna(rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
 • Ochrona środowiska
 • Zagadnienia bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
Kto może się ubiegać o fundusze

•    obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan),

•    wiek do 45 lat,

•    tytuł doktora,

•    doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata,

•    przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego,

•    osiągnięcia naukowe, w tym publikacje,

•    znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2.

Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. L. Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce ani nie wykładają na polskiej uczelni.

Kandydaci muszą reprezentować następujące środowiska:

- eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
- przedsiębiorcy, menedżerowie
- liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
- nauczyciele akademiccy
- dziennikarze.

Wymagane Dokumenty

1.    Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
•    ankieta danych personalnych
•    projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (4000-6000 znaków ze spacjami).
2.    Dwa listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną.
3.    Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną.

 
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.