Program wymian międzynarodowych NAWA


Do 20 grudnia studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy mogą aplikować o dofinansowanie wyjazdów międzynarodowych w ramach programu NAWA.

Cel

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wymianę studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a m.in. Bułgarią, Chinami, Czechami, Egiptem, Grecją, Japonią, Kazachstanem, Rumunią, Serbią, Słowacją, Słowenią, Ukrainą, Węgrami, Wietnamem.

Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych, rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek. 

Zasady

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być: 

 • odbycie stażu naukowego;
 • odbycie studiów częściowych;
 • odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);
 • wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny od 5 do 21 dni);
 • uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe);
 • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
 • inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Kto może aplikować

O udział w Programie mogą ubiegać się: 

 • studenci studiów pierwszego stopnia, studiów jednolitych magisterskich (minimum drugi rok studiów – za wyjątkiem letnich kursów językowych, o udział w których mogą ubiegać się również studenci I roku studiów) lub studiów drugiego stopnia w polskich uczelniach,
 • doktoranci,
 • absolwenci studiów wyższych, którzy uzyskali dyplom nie wcześniej niż dwa lata przed dniem ogłoszenia naboru,
 • nauczyciele akademiccy lub – w szczególnych przypadkach – inni pracownicy w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie badawczym.

Formalności aplikacyjne

Aby złożyć wniosek o udział w naborze do Programu należy: 

 • dokonać rejestracji konta w Systemie teleinformatycznym Agencji dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl;
 • wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego Agencji wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Termin składania wniosków:

 • Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Kazachstan, Macedonia Północna, Mongolia, Rumunia,  Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam - 20 grudnia 2022 r., godz. 15:00.
 • Japonia - 31 marca 2023 r., godz. 15:00.

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z Ogłoszeniem o naborze oraz Regulaminem.

Dofinansowanie

Stawki stypendium uzależnione są od kraju, do którego się wyjeżdża i wahają się między 1.500,00 zł a 3.700,00 zł 

W trakcie pobytu w uzasadnionych wypadkach możliwe jest wnioskowanie do Dyrektora NAWA przez Stypendystę, który pobiera stypendium wypłacane przez Agencję, o przyznanie jednorazowego zasiłku losowego w wysokości 500 zł.

Aby otrzymać pełną stawkę stypendialną za dany miesiąc, Stypendysta winien przebywać w ośrodku goszczącym przez co najmniej 15 dni w danym miesiącu. W przypadku pobytu od 3 do 14 dni w danym miesiącu, przysługuje połowa stawki stypendialnej. 

Realizacji programu nie można łączyć z finansowaniem w formie stypendium z innych źródeł, w tym ze stypendium programu Erasmus+.

stopka strony