Granty -

Projekt Dostępna Szkoła


Projekt Dostępna Szkoła to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach podstawowych każdego typu. 

Cel

Celem rekrutacji jest wyłonienie co najmniej 30 organów prowadzących oraz minimum 60 podległych im szkół podstawowych, w których zostanie przetestowany Model Dostępnej Szkoły.

Wybrane w rekrutacji organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają granty na przedsięwzięcia poprawiające dostępność szkół zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły. 

Zasady

Grantodawca przewiduje 2 ścieżki składania wniosków o grant: 

  • ścieżka dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 12 150 000 PLN,
  • ścieżka dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 8 100 000 PLN.

W przypadku, gdy organ prowadzi szkoły podstawowe zarówno w gminie/gminach ze ścieżki A jak i ścieżki B, na etapie składania Wniosku wstępnego wybiera tylko jedną ze ścieżek (szkoły objęte wnioskiem powinny znajdować się na terenie tej samej gminy do 50 tys. mieszkańców lub znajdować się na terenie tej samej gminy powyżej 50 tys. mieszkańców albo na terenie różnych gmin tej samej wielkości (tj. do 50 tys. lub powyżej 50 tys. mieszkańców). Złożenie wniosku obejmującego szkoły zlokalizowane na terenie gmin powyżej 50 tys. mieszkańców w ścieżce A lub złożenie wniosku obejmującego szkoły zlokalizowane na terenie gminy do 50 tys. mieszkańców w ścieżce B będzie skutkowało wykluczeniem formalnym wniosku. 

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi maksymalnie 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy o powierzenie grantu, przy czym koniec okresu realizacji przedsięwzięcia nie może przypadać później niż 30 sierpnia 2023 r.

Kto może aplikować

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są organy prowadzące dla szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych wszystkich rodzajów - ogólnodostępnych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnych lub z oddziałami specjalnymi, w rozumieniu odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formalności aplikacyjne

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy, w pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych a w drugim wniosków właściwych. Organ prowadzący, w którego szkołach został przeprowadzony audyt dostępności, składa Wniosek właściwy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania raportu z audytu. Wniosek właściwy wraz z załącznikami składany jest wyłącznie elektronicznie, w formie dostępnego PDF zawierającego warstwę tekstową, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.dostepnaszkola.info za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w ogłoszeniu o naborze. Wnioski składane inną drogą lub w formie skanu/ów nie będą rozpatrywane.

Organ prowadzący może otrzymać tylko jeden grant. Otrzymanie grantu wyklucza organ prowadzący z możliwości dalszego wnioskowania o grant we wszystkich następnych rekrutacjach. 

Przed aplikowaniem należy zapoznać się  z regulaminem konkursu.

Dofinansowanie

W ramach projektu jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500.000,00 PLN do 1.350.000,00 PLN na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły w prowadzonych przez ten organ szkołach podstawowych przy spełnieniu poniższych warunków: 

a) przedsięwzięcie może być realizowane w minimum dwóch i maksymalnie trzech szkołach podstawowych; 

b) wartość grantu przeznaczona na realizację przedsięwzięcia uzależniona jest od potrzeb w zakresie dostępności oraz liczby szkół zgłoszonych do projektu.

Grant zostanie wypłacony w formie zaliczki w trzech transzach: 60%, 20%, 20% (w przypadku II i III transzy po rozliczeniu minimum 70% otrzymanych środków). 

Wkład własny nie jest wymagany.

Dodatkowe informacje

Grantodawca udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących rekrutacji w odpowiedzi na pytania kierowane na adres: kontakt@dostepnaszkola.info. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie projektu.
 

Więcej informacji

#niepełnosprawność #wyrównywanie #szans #szkoły #podstawowe #doradztwo

stopka strony