Granty -

Projekt Dostępna Szkoła


Projekt Dostępna Szkoła to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach podstawowych każdego typu.

Cel

Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur i przetestowanie go w 60 szkołach w całej Polsce. Na ten cel przeznaczono 40 mln zł, które zostaną przekazane w formie grantów dla szkół podstawowych.

Zasady

Model Dostępnej Szkoły to dokument opracowywany przez ekspertów z zakresu dostępności z całej Polski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz promowania edukacji włączającej w Polsce.

W rekrutacji wybranych zostanie minimum 30 organów prowadzących dla 60 szkół podstawowych, w których zostanie zwiększona dostępność zgodnie ze standardami Modelu Dostępnej Szkoły. Wsparciem będą objęte w szczególności podmioty z mniejszych ośrodków (organy prowadzące zarejestrowane w miejscowości do 50 tys. mieszkańców), organy prowadzące zgłaszające do udziału w projekcie więcej niż jedną placówkę, oraz podmioty, które uczestniczyły w monitoringu Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Grant mogą otrzymać szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne wszystkich typów, w tym, ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne. Poza wsparciem finansowym, grantobiorcy mogą liczyć również na pomoc w następującym zakresie:

  • doradztwo i szkolenie kadry zarządzającej organów prowadzących oraz szkół w zakresie dostępności i tworzenia Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności,
  • przeprowadzenie profesjonalnych audytów dostępności szkół,
  • udostępnienie narzędzia do samodzielnej oceny poziomu dostępności szkół,
  • doradztwo w zakresie zasad wydatkowania i rozliczenia.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

Kto może aplikować

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są organy prowadzące dla szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych wszystkich rodzajów - ogólnodostępnych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnych lub z oddziałami specjalnymi, w rozumieniu odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formalności aplikacyjne

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy, w pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych a w drugim wniosków właściwych. Link do wniosku wstępnego o powierzenie grantu zostanie umieszony na stronie internetowej projektu w dniu rozpoczęcia naboru tj. 22.10.2020. Natomiast link do wniosku właściwego zostanie podany w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków wstępnych o powierzenie grantu.

Dofinansowanie

Wysokość grantu dla jednego organu prowadzącego wynosić będzie od 500 tys. do 1 350 000 zł. W rekrutacji będzie można zgłosić od jednej do trzech podległych placówek.

Budżet

Budżet projektu wynosi 40 mln zł, które zostaną przekazane w formie grantów. Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowe informacje

Grantodawca udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących rekrutacji w odpowiedzi na pytania kierowane na adres: kontakt@dostepnaszkola.info. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie projektu.

Więcej informacji

#niepełnosprawność #wyrównywanie #szans #szkoły #podstawowe #doradztwo