Granty -

Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej


Program współpracy pomiędzy Polską a Węgrami opierający się na wymianach młodzieżowych, organizacji wydarzeń czy zawodów sportowych. Każde z działań ma promować lub informować o ważnych wydarzeniach lub postaciach z obu państw. 

Zasady

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia kilku wniosków, rozpatrzeniu podlega wniosek złożony najwcześniej.

Wniosek powinien uwzględniać określone przez Program priorytety. 

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2022:

 1. Wymiana młodzieżowa między szkołami polskimi oraz szkołami węgierskimi.
 2. Gry edukacyjne z zakresu wiedzy o Polsce - po węgiersku, Węgrzech - po polsku, polsko-węgierskich relacji.
 3. Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie współpracy polsko-węgierskiej poprzez sport.
 4. Produkcja krótkich form (np. clipy; animacje interaktywne) do wykorzystania w Internecie wpisujących się w ustawowe cele Instytutu.
 5. Wizyty studyjne dziennikarzy.
 6. Organizacja kongresu samorządowego.
 7. Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie gospodarczej współpracy i konkurencyjności obu państw poprzez m.in. budowanie i rozwijanie współpracy polskich i węgierskich firm oraz start-upów.
 8. Wspieranie polsko-węgierskiej myśli innowacyjnej i nowatorskich przedsięwzięć z zakresu kultury, gospodarki i polityki mających na celu wzmacnianie konkurencyjności obu państw.
 9. Projekty z zakresu nauk ścisłych.
 10. Promocja wiedzy o współczesnej Polsce na Węgrzech oraz współczesnych Węgrzech w Polsce.
 11. Rozpowszechnianie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku.
 12. Organizacja projektów mających na celu upamiętnienie 800-nej rocznicy podpisania na Węgrzech Złotej Bulli.
 13. Organizacja obozów językowych dla młodzieży – język węgierski dla Polaków, język polski dla Węgrów.
 14. Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci.

Kto może aplikować

Z wnioskiem o finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej może wystąpić każdy podmiot prowadzący niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Formalności aplikacyjne

Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze pod adresem www.wnioski.kurier.plus.

Wniosek można złożyć na przedsięwzięcia realizowane nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2022 r. i nie później niż do dnia 15 listopada 2022 r.

Dofinansowanie

Dofinansowanie przedsięwzięcia odbywa się w formie dotacji celowej Instytutu.

Wkład własny1 wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 15 % całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Kalkulacja kosztów obejmuje koszty:

 • merytoryczne,
 • administracyjne,
 • promocji.

#programwspółpracy #polskowęgierskawspółpraca #wymiana #gry #debaty #sport #kultura

stopka strony