Równać szanse - Małe Granty


Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące rozwojowi umiejętności społecznych młodych ludzi.

Cel programu

Celem Programu Równać Szanse jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych, które ułatwią dobry start w dorosłe życie, młodzieży z małych miejscowości. Obecna edycja Programu Równać Szanse uwzględnia wsparcie projektów, które odpowiadają na problemy młodych ludzi wynikające z pandemii i związanych z nią ograniczeń.

Kto może aplikować

Podmioty uprawnione do startowanie w konkursie (dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców):

 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
 • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Zasady

Projekty muszą:

 • angażować w działania młodzież, tak aby stała się aktywny twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu
 • zawierać spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi przez okres 5 miesiecy
 • dawać młodym ludziom przestrzeń do działania realizacji ich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych działań
 • umożliwiać młodzieży współpracę i pozyskiwanie lokalnych partnerów
 • uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika/uczestniczki
 • ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe i warsztatowe, które powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działań projektowych.
   

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać korzystając z Panelu Wnioskodawcy znajdującego się na stronie organizatora. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania i kryteriami oceny.

Więcej informacji

#aktywność #wyrównywanie #ngo #młodzież