Równać szanse - Ogólnopolski Konkurs Grantowy


Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące rozwojowi umiejętności społecznych młodych ludzi .

Organizatorem konkursu, realizowanego w ramach Programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Cel programu
Wsparcie projektów organizacji pozarządowych i instytucji, rozwijających u młodych ludzi umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Dofinansowywane działania
Ogólnopolski Konkurs Grantowy ma za zadanie wesprzeć finansowo oraz merytoryczne projekty, które przyczynią się do rozwoju kluczowych umiejętności młodych ludzi, m.in.: 
skutecznego planowania i określania celów oraz ich realizacji, wykorzystania dostępnych zasobów, dostrzegania walorów i ograniczeń własnego środowiska, własnych mocnych i słabych stron, współpracy w grupie, nawiązywania relacji z ludźmi i instytucjami, publicznego prezentowania swoich pomysłów i dokonań.

Etapy konkursu
Konkurs składa się z 2 etapów. Pierwszy, otwarty, wiąże się z opracowaniem diagnozy środowiska lokalnego. Drugi, zamknięty etap to przygotowanie projektu.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie przewidziano 5 bezpłatnych szkoleń  (Lublin, Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa). Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia do konkursu. Szkolenia będą obejmować głównie aspekt diagnozy środowiska lokalnego.

Koordynatorzy organizacji dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zobowiązani są do udziału 3-dniowym, bezpłatnym szkoleniu dotyczącym przygotowania i realizacji projektu (obowiązek ten nie dotyczy to osób, które brały udział w takim szkoleniu w 2017 lub 2018 r. - w dalszym ciągu mogą jednak wziąć w nim udział).

Grupa docelowa
Uczestnikami zgłaszanych projektów mają być młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół śrdnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Cykliczne działania powinny obejmować grupę co najmniej 20 uczestników przez okres 15 miesięcy.

Kto może ubiegać się o fundusze
O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać:
- organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców;
- miejskie i gminne domy kultury oraz biblioteki z terenów wiejskich i małych miast, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse" od 2007 roku.

Czas trwania projektów
Dofinansowane będą projekty 15-miesięczne, realizowane pomiędzy 1 lipca  a 30 listopada.

Wysokość dofinansowywania
Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł. Wsparcie obejmuje również szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów oraz wizyty konsultacyjno-monitoringowe w miejscu realizacji działań. Warunkiem otrzymania dotacji jest udział koordynatora projektu w obowiązkowym szkoleniu koordynatorów. Wydatki na zakup sprzętu (komputery, kamery, sprzęt sportowy, meble, oprogramowanie itp.) nie mogą przekroczyć 15% dotacji.

Więcej informacji

#aktywność #wyrównywanie #ngo #młodzież