Rozgrzewamy Polskie Serca


Granty w tym programie wynoszą od 5 000 do 100 000 zł. Dofinansowane projekty powinny wzmacniać integrację lokalnej społeczności poprzez działania z zakresu kultury, kultywowanie tradycji lub pamięci historycznej. 

Cel

Celem Programu jest wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej w związku z ustanowieniem roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza i związanymi z tymi obchodami, w tym ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników. 

Podejmowane inicjatywy mają upamiętniać sylwetkę Ignacego Łukasiewicza poprzez wydarzenia, inicjatywy oraz akcje związane z aktywną integracją społeczną i powinny mieścić się w jednej z następujących dziedzin:

 • kultura jako dziedzictwo narodowe, w tym spektakle i wydarzenia teatralne muzyczne i filmowe,
 • pozostała działalność kulturalna w kraju i za granicą,
 • opieka nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrona zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą, e) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • kultura fizyczna i sport, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata ze szczególnym uwzględnieniem projektów historycznopatriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw obywatelskich.

Kto może aplikować

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są organami administracji publicznej lub im nie podlegają), a także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, szkoły publiczne, przedszkola publiczne.

Formalności aplikacyjne

 • Wniosek należy złożyć on-line poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie pod adresem www.rozgrzewamypolskieserca.pl. Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.
 • Składając Wniosek należy podać wszystkie wymagane przez Generator Wniosków dane. We Wniosku należy wyrazić zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz złożyć oświadczenie o braku niewypłacalności Wnioskodawcy oraz braku zaległości z tytułu podatków oraz opłat i należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden Wniosek.
 • Potwierdzeniem złożenia Wniosku jest wiadomość e-mail wysłana na adres podany przy składaniu Wniosku.

Dofinansowanie

Wnioski należy składać wybierając jedną z 2 (dwóch) kategorii grantowych: 

 • mały grant (Granty o wartości od 5 tys. zł do 50 tys. zł);
 • duży grant (Granty o wartości powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł).

Budżet

Łączna pula przeznaczona na wszystkie Granty wynosi: 1 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje

Projekt powinien zostać zrealizowany w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem programu oraz stroną internetową programu www.rozgrzewamypolskieserca.pl

#granty #inicjatywa #działanialokalne #projektylokalne #wspeiranie

stopka strony