Rozwój ekonomii społecznej


Wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium

Celem programu jest dofinansowanie opracowania i pilotażowego wdrożenia kompleksowego programu edukacyjnego. Efektem wdrożenia takiego programu powinien być większy poziom zlecania i powierzania przez jednostki samorządu terytorialnego realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym. Ma się to przyczynić do rozwoju "społecznie odpowiedzialnego terytorium". Jest to część Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER 2.9).

Kto może składać wnioski
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości;
 • samorząd gospodarczy i zawodowy;
 • partnerzy społeczni (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER);
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze;
 • przedsiębiorcy.

Jak aplikować
Wnioski należy składać za pomocą systemu SOWA.

Okres realizacji projektu: nie może przekroczyć 27 miesięcy.

Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 100%.

Budżet programu: 5 000 000 zł

Budżet projektu dzieli się na koszty:
- bezpośrednie (koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych);
- pośrednie (koszty administracyjne związane z obsługą projektu).
Kwota, którą można przeznaczyć na koszty pośrednie zależy od kwoty przeznaczoej na realizację kosztów bezpośrednich (od 25% w przypadku projektów z budżetem na koszty bezpośrednie wynoszącym do 830 000 zł do 10% w przypadku projektów z budżetem na koszty bezpośrednie do 4 550 000 zł).

Więcej informacji na stronie koordynatora.

#aktywność #przedsiębiorczość, #ngo #kształcenie #szkolenia #młodzież