Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym


Granty na szkolenia dla jednostek, organizacji i kadr systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Granty na prowadzenie szkoleń dla jednostek, organizacji i kadr systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Działania dofinansowane w ramach programu mają na celu podnoszenie kompetencji, których efektem będzie lepsza realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – intensyfikacja działań na rzecz dzieci i rodzin. Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt można realizować w partnerstwie (maksymalnie 4 zaangażowane podmioty, lider i 3 partnerów).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
– organizacje pozarządowe;
– podmioty ekonomii społecznej;
– federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
– samorząd gospodarczy i zawodowy;
– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
– uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym;
– jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze;
– przedsiębiorcy;
– administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane;
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
– stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie
Kwota dofinansowania wynosi 18 346 zł. Wkład własny beneficjenta musi wynosić 3%. Dofinansowane zostaną 4 projekty.

Jak aplikować
Wnioski składa się za pomocą systemu onlie SOWA.

Termin składania wniosków: 25 lutego 2019 r., do godz. 12.00.

Więcej informacji

#aktywność #wyrównywanie #zdrowie #ngo