Granty -

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030


Jest to pierwszy w Polsce program, którego głównym celem jest rozwój edukacji dorosłych w formie uniwersytetów ludowych. Ten rządowy program dotacji dla organizacji sektora pozarządowego pozwoli tworzyć nowe i wspierać rozwój już istniejących uniwersytetów. Obecnie w Polsce działa 7 uniwersytetów, zaś w Danii, która jest ich kolebką funkcjonuje ponad 70.

Czym jest Uniwersytet Ludowy? 

Niepubliczna placówka edukacyjno-wychowawcza dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), która:

  • działa w środowiskach wiejskich lub małych miast oraz tam, gdzie dostęp do innych form edukacji dorosłych czy rozwoju jest utrudniony,
  • świadczy usługi związane z niezawodową lub zawodową edukacją osób dorosłych,
  • najczęściej posiada bazę internatową,
  • głównym celem działalności jest podnoszenie kompetencji zarówno kluczowych (szczególnie społecznych i obywatelskich), jak i zawodowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich.

Uniwersytety ludowe realizują swoje cele przez różnego rodzaju kursy dla osób dorosłych i w rocznym programie powinny z reguły uwzględniać przynajmniej jeden kurs długoterminowy (co najmniej 5 miesięczny) oraz kursy z sesjami internatowymi. 

Wsparcie finansowe w ramach programu obejmuje 4 priorytety:

Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych. Środki pochodzące z programu posłużą rozwojowi organizacji pozarządowych oraz efektywniejszej realizacji ich działalności statutowej. 

Priorytet 2 – wsparcie organizacji planujących uruchomić nową placówkę lub reaktywować działalność wcześniej istniejącego uniwersytetu ludowego.

Priorytet 3 – wsparcie sieci działających już uniwersytetów ludowych.

Priorytet 4 – wsparcie partnerstw lokalnych, utworzonych z udziałem uniwersytetów ludowych, których zadaniem będzie tworzenie i rozwój oferty w zakresie edukacji obywatelskiej.

Kto może złożyć wniosek o założenie Uniwersytetu Ludowego:

  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje kościelne jako organizacje pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • kluby sportowe,
  • spółdzielnie socjalne,
  • koła gospodyń wiejskich.

Wniosek złożyć także może kilka organizacji tworząc grupę partnerską.

Budżet:

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach Konkursu wynosi łącznie 24 000 000 zł, w tym 9 000 000 zł w 2020 r., 7 500 000 zł w 2021 r. i 7 500 000 zł w 2022 r.

Termin naboru:

Po publikacji terminu wnioski będzie można składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji dostępnego na stronie https://generator.niw.gov.pl/ 

Strona internetowa programu.

Uniwersytety ludowe oferują swoim uczestnikom możliwość zespołowego doświadczania kultury i historii, a także umacniają poczucie przynależności do wspólnoty. To buduje w nich poczucie własnej wartości, zdolność podejmowania decyzji i odpowiedzialności za wspólnotę – fundament obywatelskiego zaangażowania. 

stopka strony