Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030


Od ponad 100 lat polskie organizacje harcerskie udowadniają, że metoda harcerska jest najbardziej efektywna w rozwoju młodych Polaków. Świadczą o tym tysiące harcerek i harcerzy, którzy wiernie służyli i służą Polsce jako prezydenci, premierzy, ministrowie, samorządowcy, ale także przelewali krew, walcząc o odzyskanie niepodległości, służyli Polsce w czasie pokoju, podczas Białej Służby i momentach klęsk żywiołowych.

Cel

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji harcerskich w zakresie potencjału instytucjonalnego oraz realizowanej działalności programowej. Program zakłada podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców oraz dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską oraz rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich. Ponadto, dotacje przeznaczone są także na wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich z podmiotami sektora publicznego.

Kto może aplikować

O dotację w ramach Konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie - stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP, pracujące harcerską metodą wychowawczą. O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. Potwierdzenie może wydać wyłącznie zarząd szczebla centralnego danej organizacji harcerskiej. Potwierdzenie zostaje załączone do wniosku w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF).

Zasady

Dotacja może zostać przyznana na wsparcie działań programowych realizowanych przez organizacje harcerskie oraz wzmocnienie instytucjonalne tych podmiotów, tj. na sfinansowanie następujących zadań:
Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:
Zadanie 1.1. Kształcenie metodyczne wychowawców; Zadanie 1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;
Zadanie 1.3. Kształcenie specjalistyczne;
Zadanie 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.
Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:
Zadanie 2.1. Organizacje harcerskie jako partner strategiczny państwa;
Zadanie 2.2. Promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;
Zadanie 2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich; 
Zadanie 2.4. Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;
Zadanie 2.5. Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

W ramach Konkursu organizacja może ubiegać się o dotację w wysokości do 22 mln zł. Kwota dotacji jest uzależniona od liczby harcerzy i instruktorów – członków organizacji harcerskiej oraz od liczby i rodzaju zadań realizowanych przez Beneficjenta.

Łączna wartość środków przeznaczonych na finansowanie Programu w latach 2018–2030 wyniesie 197 mln zł.

Formalności aplikacyjne

Wnioski w ramach Konkursu można składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji dostępnego na stronie https://generator.niw.gov.pl/

Więcej informacji na stronie organizatora.

#Harcerstwo #Skauci #ROHIS